လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပိတ္္ဆို႔ေရးသေဘာထား

လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ေပၚေပါက္ လာသည့္အခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အစြမ္းအစရွိသူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတိုင္း ဥပေဒအရ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကို ရည္သန္၍ အျပည့္အ၀ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ဥပေဒ (Perfect Competition Law) တရပ္ ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရး ပုံသ႑ာန္မွ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ေျမညီကြင္း (Level Play Field) အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစအံ့ေသာငွာ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရည္ရြယ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တစတစ ျမင့္တက္လာေစေရးကို ႀကိဳးပမ္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပါတီ၏ (Market Oriented Mixed Economy) ေစ်းကြက္အေျချပဳ ေရာႁပြန္း စီးပြားေရးစနစ္ မူ၀ါဒအတိုင္း ေဆာက္ရြက္သြားႏိုင္ေရးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႀကီးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစေရးမွာလည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ရန္ အစိုးရေကာင္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ေရးသည္လည္း အဓိက လိုအပ္ေၾကာင္း သတိမူမိပါသည္။ ယင္းသို႔ သတိမူမိသည့္အေလွ်ာက္ သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈတရပ္ ျဖစ္္ေပၚလာေရးကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းဥပေဒျပဳ အာဏာအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ အမ်ားညီသေဘာ ရယူ၍
ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္သြားရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေနသည္ဟု ခံယူယုံၾကည္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျပည္သူတို႔႔၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တရားမွ်တစြာ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳ အာဏာျဖင့္ အစိုးရေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚေပါက္လာေစရန္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းေဆာင္ရြက္ေရး က်င့္စဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အျပဳသေဘာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းမတ္ၾကေရးသည္ လူမႈစီးပြါးေရးဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ေဒါက္တုိင္ႀကီးလည္း ျဖစ္လာပါသည္ ။

သို႔ျဖစ္ရာ အရင္းအႏွီးမ်ား လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေစရန္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ ဥပေဒမ်ား၊ လူတစု လူတဖြဲ႔တည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စီးပြားေရးခြင္ထဲမွ ထြက္ႏိုင္ရန္ အျပည့္အ၀ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ဥပေဒ (Perfect Competition Law) စသည္တုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဥပေဒျပဳႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း တဘက္မွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာေအာင္ စီးပြားေရး ပိတ္္္ဆို႔မႈကို ရုပ္သိမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ထိုအခါ လူတစုကသာ ခံစားေနရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွတဆင့္ လွ်ံက်အက်ိဳး (Spill over Effect) မ်ားကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျပည္သူမ်ားရရွိၿပီး ၀င္ေငြ ခဲြေ၀မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ အေနအထားမွ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စီးပြားေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမွရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္မႈ၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ် ခံစားေစမႈ၊ ထိုမွတဆင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လမ္းေပၚမွ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ကုိ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ အေရာက္သြားေရးကသာ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ လက္ငင္း ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

စာေရးသူ ခင္ေမာင္ေဆြသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ခြဲထြက္လာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္