ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ေလွ်ာ့ေပါ့ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရာ သေဘာတူေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ေလးစားလုိက္နာပါမည္ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္္ အစားထုိးျပင္ဆင္ရန္၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ားကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္တို႔ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္