ရလဒ္မဲ့ေသာ္လည္း အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္

ထင္သာျမင္သာရိွေသာ တိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ လိုက္ေလ်ာမႈ တခုမွ မရရိွခဲ့ဘဲ လက္ခ်ည္းဗလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လာခဲ့ရ ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္ကို အဓိပၸာယ္ မဲ့ခရီးစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရႏိုင္ပါ။

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရား၀င္အလည္အပတ္လာေရာက္ျခင္းမွတဆင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို အကူအညီေပးရန္ ကုလသမဂၢ၏အလံေအာက္ရိွ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏လက္ရိွေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မည္မွ်ခရီးေရာက္ေနၿပီဆိုသည္ကို မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္စစ္အစိုးရ၏အဓိကေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေပ်ာက္ ကြယ္ခဲ့ရသည္။ အထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

စစ္အစိုးရ၏ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈု မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိျပသရန္ ျပင္ဆင္ထားသနည္း ဆိုသည္ကို သိရွိရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအား တြန္းအားေပးျခင္းသည္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသူမထြက္ခြာမီ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို လူသိရွင္ ၾကားေ၀ဖန္ရာတြင္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။

“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခတ္သစ္တခု ပြင့္လန္းလာေစမယ့္ သံႏၷိဌာန္ကို ျပသဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းတခု ျမန္မာ အစိုးရ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီလို႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ မူယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးျပတိုက္တြင္ အစိုးရ အရာရိွမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းစာဆရာမ်ား စသျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာ လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သည္ အထက္ပါ အတိုင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္လည္း အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္ကို မည္သူကမွ် မ်ားမ်ားစားစား မေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရသည္ ထိုခရီးစဥ္ကို ၄င္းတို႔၏၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ သက္သက္အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာ သူမ်ားကမွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကို ရင္ဆိုင္ၿပီး အမွန္တရားကို ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း၏ေလးစားမႈကို အနည္းဆံုး ရရိွသင့္ပါသည္။

ယခုေတာ့ အဆင္တန္ဆာေတြကို ခၽြတ္ၿပီး သူေျပာခဲ့သည့္ “အလြန္ခက္ခဲသည့္လုပ္ငန္းတခု”ကို မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ပိုမိုအာရံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱရပ္နာစဥ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသည္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာအား ဆက္လက္ေျဖရွင္းရန္ သံႏၷိဌာန္ကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ မၾကာမီအခ်ိန္ကာလအတြင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားဟု စုဖြဲ႕ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစြယ္မပါသည့္ေျမြကို ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕လိမ့္မည္မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း အခုဆိုလ်င္ သိရိွသေဘာေပါက္ ရပါေတာ့မည္။

ကုလသမဂၢက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါင္း မည္မွ်ခ်မွတ္ေစကာမူ၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံေရွ႕ေမွာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဆြဲေခၚသြားပါေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္အစိုးရက လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵမရိွေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္က ကမာၻကို သက္ေသျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေနာက္တဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါသည္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ခရီးစဥ္သည္ ျမင္သာထင္သာရိွသည့္ ရလဒ္တခုခု ရရိွခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ သို႔ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားသည္ “ယခု က်ေနာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚထားရိွသည့္ မယိမ္းယိုင္ေသာ သံႏၷိဌာန္ကို ျပသရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ က်ေနာ္ ဤေနရာကေန ေျပာခ်င္သည္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ သင္တို႔သည္ အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူမ်ား မဟုတ္ပါ”ဟုု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို အမွတ္ရေနပါလိမ့္မည္။     ။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္