ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

အဂၤါေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရမႈကို ေက်းဇူးတင္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေႂကြးေၾကာ္သံ "အေျပာင္းအလဲ"ဟူေသာ စကားရပ္က ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလိုပင္ ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးရွိ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အင္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္လႈတ္ခတ္လာေစ သည္။ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ အိုဘားမားက အေျပာင္းအလဲကို ေတာင္းဆို၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ စည္းရံုးခဲ့ၿပီး၊ ပထမဦးဆံုးေသာ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ လူမဲသမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ ကပင္ သူက ယခင္ အေမရိကန္သမၼတမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

အေျပာင္းအလဲဟူေသာ စကားလံုးကို အေကာင္းဖက္ခ်ည္းဟု ျမင္ေလ့မရွိၾကပါ။ ကမၻာႀကီးတခုလံုး၏ ေငြ ေၾကးစနစ္က မၿငိမ္မသက္ တုန္ခါလႈပ္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္၊ ကမၻာေျမႀကီးအပူခ်ိန္ကလည္း အလွ်င္အျမန္ ျမင့္တက္ ပူျပင္းလာ ေနခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ သမၼတအသစ္ အိုဘားမားက ဆိုလာခဲ့သည့္ "အေျပာင္းအလဲ" ဟူေသာ စကား ရပ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို သယ္ေဆာင္လာရံုမွ်မက အနာဂတ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ ကိုလည္း ျပသေနပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္မူ အေျပာင္းအလဲလိုအပ္ေနၿပီဆိုသည္မွာ သူတို႔အားလံုးက ရင္ထဲမွ ေသခ်ာ ေရရာ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ က ျမန္မာျပည္သူတို႔က လမ္းမမ်ားေပၚ ထြက္၍ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈလြဲမွားေနေသာ စစ္အစိုးရ၏ ကာလၾကာရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေသာ စစ္အစိုးရကို ေသေရးရွင္ေရး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က အတိတ္မွလမ္းခြဲ၍ အေျပာင္းအလဲသစ္ကို ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈက ရပ္ဆိုင္းေနခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းလာေနခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးပင္ လံုး၀ၿပိဳဆင္းလုနီးပါး အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အေျခအေန ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအရ အေျပာင္းအလဲကို ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လာၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ကနဦးဆႏၵသည္ မ်ား မၾကာမီဆိုသလို ျပည္သူအမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူတို႔က စစ္အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ လြတ္ေျမာက္လိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းတခုမွာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္အ၀ွမ္းတြင္ အံုႂကြေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ သိန္းသန္းခ်ီသည့္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးက အေျပာင္းအလဲကို မည္သည့္ဦးတည္ခ်က္သို႔ ခ်ီတက္ၾကမည္ဟု အေစာပိုင္းေန႔မ်ားတြင္ မသဲကြဲႏိုင္ မရွင္းလင္းႏိုင္ ရွိေနၾက ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ သာမာန္လူထုအမ်ားစု ကိုယ္စား ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေရွ႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္လမ္းကို ပို၍ ထင္ရွားလာေစခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရက လမ္းမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု လိုက္ေလ်ာခဲ့ရသည္။ ေနာက္ ဆံုး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ အရႈံးကို ထိပ္ တိုက္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရသည့္အခါ၊ စစ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ပိတ္ဆို႔၍ ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ ေနာက္သို႔ ေရႊ႔ဆိုင္းထားလိုက္ေတာ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း စစ္အစိုးရ၏ အတင္းအက်ပ္ အင္အားသံုး မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား နစ္နာခံစားခဲ့ၾက ရၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက ပို၍ နက္ရိႈင္းလာခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူ မ်ားက ရန္ကုန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားအျပားလမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္အခါ အေျပာင္းအလဲလို လားေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ သက္၀င္ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။

ဤေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသူမ်ားတြင္ သမၼတ အိုဘားမားသည္လည္း တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၎၏ေၾကညာခ်က္တြင္ သူက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေလးစားအားေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ "လူသားတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အား၊ ဗုဒၶနည္းႏွင့္ အညီ အၾကမ္းမဖက္ဆႏၵျပပြဲ မ်ား၏ အင္အား" ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ရက္သတၱပတ္ တပတ္အၾကာတြင္ စစ္အစိုးရက လက္နက္မဲ့ဆႏၵျပေနသူ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ခဲ့သည္။ ဤအခါ အိုဘားမားက ႏိုင္ငံတကာ၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ေဖာ္ျပသည့္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းလည္း ေျပာခဲ့ေသး သည္။

" ယေန႔ေခတ္တြင္ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားကို သံသယရွိေနၾကသူမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သတၱိ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုသာ လက္နက္သဖြယ္တပ္ဆင္ထား ၾကသည့္ သာမာန္ျပည္သူမ်ားမွာ ခြန္အားအာဏာမဲ့ေနသူ မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သမိုင္းအရ သူတို႔သည္ စြမ္းပကားႀကီးမားသည့္ အင္အားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပၿပီ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ သည့္ စစ္တပ္မ်ား၏ ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားေရွ႔တြင္ပင္ သူတို႔၏ စြမ္း ပကားကို ျပသခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနႏွင့္ သူတို႔၏ သတၱိဂုဏ္ေျပာင္မႈ၊ သူတို႔၏ အေရးကို ဆက္လက္ၾကံ့ၾကံ့ခံ၍ အမွန္တရားဖက္က ေထာက္ခံရေပလိမ့္မည္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဤေျပာၾကားခ်က္သည္ ေမွ်ာ္လင့္အားတက္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ အိုဘားမား၏ အေျပာင္းအလဲေတာင္းဆိုသည့္ ေအာင္ပြဲက ၎၏ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္ႏွင့္အညီ လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ ဤအေျပာင္းအလဲဟူေသာ စကားရပ္ကို ပို၍ပဲ့တင္ျပန္ ၾကားရဖို႔ ရွိေနပါသည္။

အေမရိကန္သမၼတသစ္၏ သတၱိေျပာင္ေျမာက္သည့္ ကမၻာသစ္၏ ကတိက၀တ္စကားဟု လူအမ်ားက ယူေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း ယခုကတိစကားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္လာေလမည္နည္းဟု ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀ ကေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲသည္ ယခုအခါ ရရွိခံစားခ်ိန္ ထိုက္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္