ဒီမိုကေရစီခရီး ဘယ္ပုံေရွ႕ဆက္မည္နည္း

Tuesday, 19 October 2010 13:38 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ တခုလံုးသည္ အတုအေယာင္မွ်ျဖစ္သည္မွာ ရွင္းလင္းျမင္သာ ေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႕ရိွလာပါလိမ့္မည္။

သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုအစုိးရတရပ္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း တခုစီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတရပ္စီ ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံ ေရး ဗဟု၀ါဒမ်ားအတြက္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လမ္းခင္းေပးမည္နည္း။ ပို၍အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲ ၀င္ေရာက္လာမႈမွသည္ ထြန္းညိွခဲ့ေသာ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ မီးရႈးတိုင္သည္ ၿငိမ္းခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့မည္လား။

ေရြးေကာက္ပြဲဆီ ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္လာေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေမး ခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါလိမ့္မည္။ ထိုျပႆနာမ်ား မွာ တိုင္းျပည္၏အဓိကအင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား စစ္ မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး၊ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေရးကို လြဲမွားစြာစီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆက္မျပတ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္းႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္ေပၚထြက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဓိက အုပ္စုႀကီး ၄ ခု အတူတကြ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၾကပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔မွာ စစ္တပ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္၀င္ေရာက္လာမည့္ စစ္သားအမတ္မ်ား အုပ္စု၊ စစ္တပ္က ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ၎ပါတီ၏ မဟာ မိတ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၏အဓိကစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စုရံုး ခြင့္တို႔ကို ဘယ္ေလာက္က်င့္သံုးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည္မွာ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါ သည္။

ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားအတြက္ေတာ့ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္သ႑ာန္တခုတြင္ ၎တို႔အသံကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရိွမည့္ေနရာ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သည့္အခါ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ အေပၚ တြင္ မူတည္ပါသည္။

အကယ္၍ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအနည္းအက်ဥ္းသာ အႏိုင္ရခဲ့မည္ဆိုပါက မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ ထိုရလဒ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာေတာင္းဆိုေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚ  ေစႏိုင္ ပါသလား။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၆ ရက္ၾကာသည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၇ ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆြဲေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပည္သူ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကိုရရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမႈ သည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ႏိုးထလာၿပီး အင္အားျပန္ေကာင္းလာမည္မွာ သံသယမရိွပါ။

ျပည္သူၾကားက ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံေရးဘ၀ထဲ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွာ အကြဲအျပားျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု (NDF) တို႔အၾကား ျပန္ လည္ေပါင္းစီးေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေလမည္လား။ သို႔ဆိုလ်င္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ႏိုင္မွာျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈကိုလည္း ျပသရာေရာက္ပါသည္။

တခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ NDF ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၏ မၾကာေသးခင္က ေျပာဆိုခဲ့သည့္အခ်က္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ပါလီမန္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရန္ တံခါးဖြင့္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္ NLD ႏွင့္ NDF အၾကား သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမရ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္၊ NDF ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ျမင့္ျမင့္မားမား ေလးစားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးရရိွေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သူ၏ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူသြားရန္ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ရိွပါသည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ယင္းေျပာဆိုခ်က္သည္ NLD ႏွင့္ NDF အၾကား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ ေတာင္းဆိုမႈလား ဆို သည္မွာ မေသခ်ာေသာ္လည္း ထိုေျပာဆိုမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သံလြင္ခက္ ကမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုကမ္း လွမ္းခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က လက္ခံမည္လား ဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အင္းအားစုမ်ားအၾကား စုစည္းညီညြတ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီမီးရႈးတိုင္ကို ျပန္လည္ထြန္းညိွေရးအတြက္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ NLD ႏွင့္ NDF တို႔ကသာ ထိုမီးရႈးတိုင္ကို ဆက္လက္ထြန္းညိွထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာမိတ္ျပဳမႈကို ထိုအလင္းေရာင္ က ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွမွသာလွ်င္ ထိုမဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈက စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအား လက္ခံလာေစရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ဖိအားေပးႏိုင္စြမ္း ရိွပါလိမ့္မည္။ ထိုလမ္းသည္သာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္ခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။


How to Keep the Flame of Democracy Burning ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပသည္။