စစ္အာဏာရွင္ကို အံတုၾက

Saturday, 06 November 2010 20:41 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
ျမန္မာျပည္ ေရဆန္ေလထန္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားက မည္သည့္အရာကိုျဖစ္ေစ လြယ္ကူစြာႏွင့္  အေကာင္းမျမင္ရန္ က်ေနာ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ တျခားသူမ်ား မည္သို႔လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာႏိုင္သည့္ အထူး အခြင့္အေရး မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တြင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ခြင့္ျပဳေစခ်င္သည္။

မနက္ျဖန္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ ၂၉ သန္းသည္ မဲေပး ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တခုလံုးသည္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလည္းမက်ပါ။ အေၾကာက္ တရား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ဝန္းက်င္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ေရး အဖြဲ႔မ်ား မရွိမႈ၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေနရာအႏံွ႔ ေကာက္ယူေနမႈ စသည္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎၏လက္ေဝခံ  ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ)ကပဲ ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ သေကၤတမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားကေတာ့ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အရပ္ဝတ္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ အတု အေယာင္ ဘရုတ္ဘယက္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုၿပီး အသိအမွတ္မျပဳၾကပါ။ ဟုတ္သည္။ စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္မည့္ အစီအစဥ္မရွိပါ။

အမွန္တြင္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ”ကို စတင္ အသက္သြင္းမည့္ စစ္အစိုးရ“လမ္းျပ ေျမပံု”၏  အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ အဓိကႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းလႊတ္ေပးမည္ ဆိုသည့္ ေကာလဟာလမ်ားလည္း ထြက္ေနပါသည္။

ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)သည္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစံုတရာ အျငင္းပြားစရာရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရဲရင့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ NLD အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္လည္း စစ္အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(EC) က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးမည့္ အလားအလာနည္းပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ တရားဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံတမန္အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရကို သတိေပးခဲ့ပါသည္။

စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို မည္သို႔မွ် ႀကိဳးကိုင္ ခ်ယ္ လွယ္ ေနရန္ မလုိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လိုသလိုျပင္ႏိုင္ရန္ အရွက္ သိကၡာမရွိေျဗာင္က်က် ႀကိဳတင္မဲေကာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ပိုမို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို လူႀကိဳက္မမ်ားျခင္းမ်ားကို ေပၚလြင္ေစသည့္အျပင္ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရံႈးမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎၏ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏိုင္ရရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီကိုမေထာက္ခံလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ဆိုေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မတရားမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကားေနရသည္။

စစ္အစိုး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူကို ဆႏၵမဲေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ား ၏ သတင္းမ်ားကို နားမေယာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

မနက္ျဖန္တြင္ လူမည္မွ်ပင္ မဲေပးေပး၊ မည္သူ႔ကိုပဲေပးေပး စစ္အစိုးရက တိုင္းျပည္ကို ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ မယံုၾကည္ရသည့္အျပင္ လူထုဆႏၵကို ထင္ဟပ္သည့္ ရလဒ္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္လည္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေပ်ာက္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရသည္  ေရြးေကာက္ျဖစ္စဥ္ကို ႀကိဳးကိုင္ လိမ္လည္သူအျဖစ္ အၿမဲတမ္း စြပ္စြဲခံေနရမည္ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ မနက္ျဖန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲသြားေပးၾကမည့္သူ အေရအတြက္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ နည္း လိမ့္မည္ ဆိုသည္ပဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ က ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း လူထုကို မဲေပးေရး၊ မေပးေရး၊ ၾကားေနေရး စသျဖင့္ တုိက္တြန္း ေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ လူထုအေနျဖင့္မူ ေရြးခ်ယ္စရာ အမွန္တကယ္ နည္းပါးလွပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံသူမ်ားဟု အျမင္ခံရသည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံသူမ်ားဟု ေျပာ၍ မရပါ။ ၎တို႔သည္လည္း စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲကို ျမင္ခ်င္ေနသူမ်ားဟု ယူဆပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို က်ေနာ္တို႔ သိေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲကို ျမင္လိုေသာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ၎တို႔ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး အင္တိုက္အားတုိက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကသည့္ လူနည္းစု အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ၎တို႔၏ သတၱိႏွင့္ ႏိုးၾကား တက္ႂကြမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာလည္း “မဲမေပးေရး”ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေရးကို ကိုင္စြဲသည့္ အတုိက္အခံမ်ား မွားသည္ဟု မယူဆပါ။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ဆိုသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ အျမင္ႏွင့္ ရပ္တည္ ခ်က္သည္လည္း မွန္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္ ခ်ီ၍ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးရရ ရသည့္အခြင့္အေရးကို အမိဖမ္းဆုပ္ၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်သင့္ သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက မနက္ျဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္ စစ္အစိုးရလက္ေဝခံမ်ားကို မဲေပးၾက မည္ မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား တြင္လည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုပဲ မဲေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဤသို႔ပင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ မဲေပးခြင့္အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုလည္း ဖီဆန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိပါသည္။ အၿမဲတမ္းယံုၾကည္ သည္ကေတာ့ ဘရုတ္ဘယက္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အေျပာင္း အလဲကို လုိခ်င္သည့္ ျပည္သူမ်ား ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈႏွင့္သာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ စစ္ အာဏာ ရွင္ကို ကိုင္လႈပ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။