ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္မပို႔သင့္ေသး

ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ခုိလံႈခြင့္ေပးထားရသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေျခကုန္လက္ပန္းက် ေနလွၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုင္းအစိုးရက ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို ျပႆနာေျပလည္ေစသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဖန္းတီးရာေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစေပလိမ့္မည္။

မၾကာေသးခင္က ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပါလီမန္အစိုးရ အေျပာင္းအလဲအား ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိ ဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ိဝ ႏွင့္ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔က ဒုကၡသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတရပ္ဟု ျမင္ေကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေျပာင္းအလဲကား အေပၚယံသက္သက္မွ်သာျဖစ္သည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားက တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို ႀကိဳးကိုင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ ဒုကၡသည္မ်ား လံုလံုၿခဳံၿခံဳျဖင့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္မည့္ အရိပ္အေယာင္ လားလားမွ် မရွိပါ။

ထုိင္းအစိုးရ အေနႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းက နယ္စပ္ေဒသ အေျခအေနကို အေသအခ်ာ ေလ့လာ သင့္သည္ဟု ေလးေလး နက္နက္ အႀကံျပဳလိုသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို တိမ္းေရွာင္ခိုလံႈႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ (IDP) စခန္းမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ ေတာထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနၾကရသူ အမ်ားအျပား ရိွေနပါေသးသည္။  

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ျပင္းထန္မႈမရွိေသာ္ျငား ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ပင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ဦးေရ အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာေနရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၄၁၀၇၆ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၌ ၁၄၂၁၇၄ ဦးသို႔လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ ၁၄၂၆၅၃ ဦးသို႔ လည္းေကာင္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။

IDP ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းရွိ စခန္း ၉ ခုတြင္ လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီ မ်ားေပးေနေသာ Thailand Burma Border Consortium (TBBC) အဖြဲ႔ စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။ စာရင္းမျပဳစုႏိုင္သည့္ တျခား IDP  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားမွာလည္း ေတာင္ထူထပ္သည့္ နယ္စပ္ေဒသ သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနၾကသည္ဟု ယူဆရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ၎ IDP မ်ားအား လက္လွမ္းမီရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည္။

ျမန္မာအစိုးသစ္၌ ဤေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအေပၚ ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ စခန္းမ်ားတြင္ရွိေနၾကေသာ IDP မ်ားကို ၎တို႔ ေနရပ္ရင္းသို႔ စနစ္တက် လံုၿခံဳစြာ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵရွိ မရွိကို ထိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ အရင္ဆံုး အကဲျဖတ္ရေပမည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးတြင္ ထိုင္းအစိုးရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ တျခားကိစၥတခုမွာ ျမန္မာစစ္ တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျပန္ပို႔မည္ဆိုပါက ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကို “သူပုန္” ဟု ျမန္မာအစိုးရသစ္က မၾကားေသးခင္က စြပ္စြဲခဲ့ေသးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တခုတြင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အား တိုက္ခိုက္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ “အေျခခံစခန္းမ်ား” ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကား ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ေရာက္ပါက မည္သို႔ ဆက္ဆံ ခံရႏိုင္သည္ကို မွန္းဆႏိုင္ေသာ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား မဟုတ္ၾက။ ၎တို႔သည္ ပဋိပကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေနရပ္ေက်းရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ ၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရသစ္ ထိပ္တန္းအရာရွိတဦးက ယခုကဲ့သို႔ အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းသည္ အစိုးရသစ္က ေနရပ္ရင္းျပန္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လူသားဆန္ဆန္ ဆက္ဆံမည္ေလာ ဆိုသည့္ေမးခြန္းအတြက္ လြန္စြာ သံသယ ပြားေစသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ေျပးလာၾက သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာၾက သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ၂၀၀၇ “ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ ေရး” တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္ အမ်ားအျပားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တာ့ခ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

အကယ္၍ ဤႏိုင္ငံေရး ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းသို႔ အဓမၼ ျပန္ပို႔ခံရမည္ဆိုပါက ယခင္ စစ္အစိုးရ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ကိုင္စြဲထားသည့္ အစိုးရသစ္က ၎တို႔အား လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ ႏွိပ္ကြပ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ေနရပ္ရင္းသို႔ အဓမၼ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို သိသိသာသာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ ယင္းလုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

အတိုခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားက ဒုကၡသည္ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ၎တို႔၏  ေနရပ္ရင္းသို႔ အဓမၼ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆိုေနေပသည္။ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစလိမ့္မည္၊ အတိဒုကၡ ေရာက္ေစပါလိမ့္မည္။ ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ တျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား မရွိေတာ့သည့္အတြက္ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္က ၎တို႔အား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ တြန္းပို႔ေစႏိုင္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မုန္း (Hmong) တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ၄၀၀၀ အား ေနာက္ဆံုးအသုတ္အျဖစ္ ထိုင္းအစိုးရက လာအိုႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အေရးမွာ မ်ားစြာ ပို၍ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးလွသျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက မုန္းဒုကၡသည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေပ။

ဤသို႔ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္အေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေပ မည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာစြာ လက္ခံထားသည့္အျပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ၎တို႔အား နားခိုရာ ေနရာႏွင့္ လံုၿခံဳမႈေပးသည့္အတြက္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔ကို မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဒုကၡမ်ားအေရးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အမင္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ရင္းသို႔ အဓမၼျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစရံု မွ်မက တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးသည့္ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခအေနကိုပါ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေစပါလိမ့္မည္။ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္မႈ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တျခားအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာမႈ မရွိေသးဘဲ ၎တို႔အား ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းေသာ၊ လက္မခံႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

Involuntary Repatriation of Refugees – A Bad Idea ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္