ပြဲမၿပီးေသးပါ

သေဘာက်သည္ျဖစ္ေစ၊ မက်သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ “ေရာင္စံုႏိုင္ငံေရး” ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည့္ အလားအလာမရိွ၊ ကိုယ္အျဖဴ သူအမည္း ခပ္ျပတ္ျပတ္ႏုိင္ငံေရးတြင္သာ ဆက္လက္ ရိွေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မွတ္ပံုမတင္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအရကြဲျပားမႈ နက္နက္႐ိႈင္းရိႈင္း ရိွေန ေသး သည္ဟု ျပဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီဆုိင္းဘုတ္မျဖဳတ္ခင္ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ NLD က ရန္ကုန္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း လုပ္ေနခ်ိန္ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားက ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုလံုး၏ အနာဂတ္ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တျခားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၾကသည္။

လက္ေတြ႔ ၀ါဒီသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံသူမ်ားပင္ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ စာနာၾကသည္။ သူတို႔ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ ေစလိုၾက သည္။ NLD အေပၚ တခ်ိဳ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားသည္ စာနာမႈကို အေျခခံထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက NLD ကို ပိုေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာ၊ နည္းနာမ်ားႏွင့္ အကင္းပါးေစလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္စ၍ NLD သည္ မည္သည့္အခါကမွ တရား၀င္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုအျဖစ္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ မရရိွခဲ့ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္ အက်ဥ္းခ်ခံ ေနရျခင္း သို႔ပမဟုတ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနဆဲျဖစ္သည္။

NLD သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့သည္ သာမက ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အျပင္ ပါတီ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ရန္ငါစည္းျပတ္ပြဲကို ကစားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါတီဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေန အေပၚ၌ စစ္အစိုးရက ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ျပီဟု ခံစားမိေကာင္း ခံစားႏိုင္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ ထိုသို႔ မထင္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ ျပည္သူလူထုကို ေက်ာခုိင္းသြားမည္ မဟုတ္ သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲကိုလည္း စြန္႔ခြာသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ ႏွင့္ ပါတီ အလံမ်ားကို လူအမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆြဲထားမည္ဟုလည္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားသည္။ ဤသို႔ ျပဳမူျခင္းသည္ စစ္အစိုးရက NLD ကို ႏွိမ္နင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပိုမိုသာယာလွပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ေတြ႔ရခင္ ႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး မျငိမ္သက္မႈမ်ား မလႊဲ မေရွာင္သာ တိုးပြားလာေပလိမ့္မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ကို ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မေနသည္ျဖစ္ေစ ၾသဇာတိကၠမၾကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယခုလက္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ထင္ရွားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို   ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ျပီး အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ၎တို႔ကို ျပန္လည္ ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳသင့္သည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ အစိုးရအသစ္ (သိုးရည္ၿခံဳထားေသာ ၀ံပုေလြအလား) သည္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ရိွေနေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ အယူအဆ ျပင္းထန္ေသာ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား၊ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ၊ အကဲဆတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားစသည့္ အေျခခံစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရ ေပလိမ့္မည္္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွေထာက္ခံမႈသည္ သိသိသာသာ တိုးလာႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မထားႏိုင္ေသာ္ျငား ဆက္လက္အားေကာင္းေနေပလိမ့္မည္။ တိုက္ပြဲက မျပီးေသးပါ။ NLD ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိေတာ့ သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ဆႏၵမ်ားကေတာ့ ပကတိအတိုင္း ဆက္ရိွေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ (အခုပံုစံအတိုင္းဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္ထက္ ေရြးခ်ယ္ပြဲပံု ပိုေပၚေနသည္။) သည္ လက္ရိွ အရပ္သား- စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္အစိုးရသည္ တဖက္ သတ္ အင္အားသံုး မူ၀ါဒ ယႏၱရားကို အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုးဘက္ေလ်ာ့ၿပီး ပို၍ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အစိုးရတခု အာဏာရလာသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်က် အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေပ။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အဓၶမ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္း အိုးအိမ္မဲ့လွည့္လည္ေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေနေသာ သန္းခ်ီသည့္ အကူအညီမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုကား ေျဖရွင္း၍ရလိမ့္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားၾကီးစိုးထားေသာ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို နားမလည္သည္ သာမက တိုင္းရင္းသားမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရသည္ကိုပင္ နားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ကိစၥသည္ အစိုးရအသစ္ကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္အံတုေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ေတြ (တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား) ငါးသံုးလံုးစီးကရက္  ႀကိဳက္သေလာက္ ေသာက္ပါေစ၊ ဘလက္ ေလဘယ္လ္ ၀ီစကီ ႀကိဳက္ သေလာက္ေသာက္ပါေစ၊ အဲဒီေဒသေတြ တည္ၿငိမ္ေနသေရြ႕ကိစၥမရိွဘူး”ဟု တခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ၀န္ႀကီး အစည္း အေ၀းတခု၌ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  ငါးသံုးလံုး စီးကရက္ႏွင့္ ဘလက္ေလဘယ္လ္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကျခင္း မဟုတ္။ တိုင္းရင္းသားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျဖတခုမရိွပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလည္း ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အနာဂတ္အစိုးရအတြင္းရိွ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ စစ္တပ္က လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာမရိွေသာ၊ တရား၀င္မႈမရိွသည့္ အပါယ္ခံတဦးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနေပလိမ့္မည္။ ေဒသ တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “လူဆိုးစာရင္း၀င္” အျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနေပလိမ့္မည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္လမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ တိတ္တဆိတ္ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈအေပၚတြင္ လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ားက ဆက္လက္အာရံုစိုက္ေနၾကေပဦးမည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈၇၄ (ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ လက္နက္၀ယ္ယူခြင့္မရွိ။) အတိုင္း လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု အေနႏွင့္ လိုအပ္သလို လြတ္လပ္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ က ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ေဖၚေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိ မယံုၾကည္သည့္အရာကို ယံုၾကည္သေယာင္ေယာင္နွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အလိုက် လိုက္ေျပာမည့္သူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို ခ်ိနဲ႔သြားေစရန္အတြက္ ယံုတမ္းစကား ေျပာေနၾကမည့္ ဆႏၵဆြဲစိတ္ကူးယဥ္သမားတခ်ိဳ႕လည္း ဆက္ရိွေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသည့္အခါ၌ အခင္းအက်င္း အသစ္တခု ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု တခ်ိဳ႕က ခပ္လြယ္လြယ္ ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာ အခင္းအက်င္း အသစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္္ေစ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား စစ္၀တ္စံုမွ အရပ္သား၀တ္စံုေျပာင္း၀တ္သည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဟု ယူဆပါက မွားယြင္းေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႔ကိုကား ေလ်ွာ့မတြက္သင့္။ ရိွသမွ်နည္းလမ္းျဖင့္ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားရန္အတြက္ သူတို႔တြင္ အသက္ကယ္ “အရံအစီအစဥ္” မ်ားစြာရိွၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ အတြင္းျဖစ္ေစ  ေနာက္ထပ္လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးပါေစ သူတို႔ုဂရုစိုက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ လွည့္လည္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဒုကၡအၾကပ္အတည္းမ်ားကလည္း သူတို႔အတြက္ တုန္လႈပ္စရာ မဟုတ္ပါ။

သန္းေရႊ ႏွင့္ သူ၏ လမ္းျပေျမပံုသည္ ႏုိင္ငံျခားအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူတစု ႏွင့္ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဒုကၡ” ဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ကိုသာ လိမ္ညာ၍ ရႏိုင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကေတာ့ အလိမ္မခံေတာ့ေပ။ ျမန္မာ့ ငရဲကို သူတို႔ ဆက္သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ သူတို႔တေတြ အေျပာင္းအလဲ လိုခ်င္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

Game Over? No, Not Yet by Aung Zaw ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။ ေအာင္ေဇာ္သည္ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း စတင္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။ ၎အား This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္