အစိုးရသစ္ ဘတ္ဂ်က္ လူမႈဖူလံုေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ

စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အစိုးရသစ္အတြက္ လက္ရိွစစ္အစုိးရက ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသံုးစရိတ္ဟာ ၎တို႔ကာလရွည္ၾကာ ကိုင္စြဲလာခဲ့တဲ့ စစ္ေရးအရ လုံၿခံဳမႈရိွေရးကိုသာ ထိပ္တန္းဦးစားေပးထားၿပီး တိုင္းျပည္မွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ လူမႈဖူလံုေရးနဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ကင္းမဲ့ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တင္ေျမွာက္လိုက္ၿပီး ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္လာမယ့္ လက္ရိွ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ စစ္အစိုးရဆီက အာဏာလႊဲယူၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္ကို ဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို လက္ရိွက်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တစံုတရာ အသိေပး တင္ျပအတည္ျပဳျခင္းမရိွဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက သူ႔ရဲ႕လက္မွတ္နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ ေန႔မွာ အစိုးရျပန္တမ္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါျပန္တမ္းအရ အစိုးရသစ္ရဲ႕အသံုးစရိတ္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တခုတည္းကိုပဲ က်ပ္ကုေဋ ၁၃၁၈ ေက်ာ္ (အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁.၄၉ ဘီလီယံေက်ာ္) အမ်ားဆံုး သံုးစြဲခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီပမဏာဟာ က်ပ္ကုေဋ ၆၇၇၂ ေက်ာ္ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၇.၆၅ ဘီလီယံေက်ာ္) ရိွတဲ့ အစိုးရအသံုးစရိတ္တခုလံုးရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရိွပါတယ္။

အစိုးရသစ္ အသံုးစရိတ္ေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ခြဲေ၀ရာမွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ၿပီးရင္ အသံုးစရိတ္အမ်ားဆံုး ခြဲေ၀ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက စြမ္းအင္၊ အခြန္နဲ႔ဘ႑ာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္တယ္။

ဇန္န၀ါရီလကတည္းက စစ္အစိုးရဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ “ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား” ကို အသံုးျပဳၿပီး ဥပေဒသစ္ေတြ အတြဲလိုက္ ျပဌာန္းေနပါတယ္။ ဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးထြက္ရိွလာတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲကေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွပါ။

ထိုဥပေဒနဲ႔အတူ စစ္အစိုးရဟာ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒတခုကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြဥပေဒ” ျဖစ္ပါတယ္။ အထူး ရန္ပုံေငြကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တဦးတည္းကသာ သံုးစြဲခြင့္ရိွၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏွစ္စဥ္တင္ျပလာတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကို အစိုးရအသစ္ရဲ႕သမၼတက ခြင့္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းေတြေပၚလာတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အစိုးရသစ္ ဘတ္ဂ်က္ဇယားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရသစ္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးကို စုစုေပါင္း သံုးစြဲေငြ က်ပ္ကုေဋ ၆၇၇၂ ေက်ာ္လံုး ေ၀ျခမ္းထားၿပီးၿပီ ဆိုေတာ့ သမၼတက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေတာင္းဆိုတဲ့ အထူးရန္ပံုေငြကို ဘယ္ကရွာေပးမွာလဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေငြေတြက ဘယ္ကရတာလဲ။ ျပည္သူလူထုကို အသိမေပးဘဲ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ သမၼတက ဒီလိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသလား။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေရာ ခြင့္ျပဳထားတာရိွသလား။

အဲဒီ အထူးရန္ပံုေငြကို ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သံုးစြဲမယ္လို႔ ဥပေဒက ဆိုထားပါတယ္။ ဒီလိုသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း “မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းကမွ် ေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ျပေစျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္မလို” လို႔ ဆိုထားၿပီး အသံုးစရိတ္မ်ားကို သမၼတ တဦးထဲကိုသာ ႏွစ္စဥ္ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဟာ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အထူးရန္ပံုေငြဥပေဒဟာ “ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲျခင္းကို ျပည္သူမ်ားက (တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း) စစ္ေဆးေမးျမန္းခြင့္ မရိွ၊ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္၍ ဥပေဒတို႔၏အဂၤါရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း” ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ သံုးစြဲေနေၾကာင္း ယခင္က ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကပါတယ္။ အခုထြက္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရသစ္အသံုးစရိတ္ကို ႐ုတ္တရက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ဟာ ထက္၀က္နီးပါး ေလ်ာ့က်သြားသေယာင္ ရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အသံုးခ်ထားတဲ့ လွည့္ကြက္ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ တဘက္မွာ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ယူထားၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲက ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကို အထူးရန္ပံုေငြထဲ လႊဲေျပာင္းရယူမယ့္ အထူးအခြင့္အေရးတရပ္ကို စစ္တပ္က ဖန္တီးလိုက္တာပါပဲ။

စစ္ေရးေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က အထူးရန္ပံုေငြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္စစ္ေရး စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ လိႈဏ္ေခါင္းေတြ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ၊ အဆင့္ျမင့္ ဒံုးပ်ံနည္းပညာေတြ ရယူဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ပထမဆံုး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရးအတြက္ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြထဲ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္လို႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္။

အစိုးရသစ္ အသံုးစရိတ္ေတြအနက္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကို ၁၄.၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနကို ၁၃.၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနကို ၉.၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ခြဲေ၀ေပးထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ အစိုးရအသစ္ဟာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကို ထုတ္ယူသံုးစြဲတာကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ကုန္းတြင္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္တာနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးလို လုပ္ငန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ ျပည္တြင္း စစ္တပ္နဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကိုပဲ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရိွပါတယ္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို စစ္တပ္ကပိုင္ဆိုင္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္နဲ႔ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကပါတယ္။ ထိုစစ္တပ္ရဲ႕စီးပြားေရးအင္ပါယာႀကီးမွလည္း စစ္တပ္အတြက္ အေရအတြက္မသိႏိုင္တဲ့ ရန္ပံုေငြေတြကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက၀င္ေငြကို စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စတဲ့က႑ေတြက ရရိွတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ၀င္ေငြေတြထဲကေန စစ္ေရးရန္ပံုေငြထဲ ေရာက္ရိွ သြားႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒေသမွာ တႀကိမ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ဆိုင္ကလုန္း ဂီရိကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တႀကိမ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ လူမႈဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ ရိွသင့္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အစိုးရသစ္ဘတ္ဂ်က္က ပညာေရးအတြက္ ၄.၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ၁.၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ၀.၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ခြဲေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြက စာနာေထာက္ထားၾကၿပီး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာျပည္သူအတြက္၊ တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တျခားလူမႈဒုကၡေတြ သက္သာေစဖို႔ သူတို႔ ႏိုင္ငံက အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေၾကးေတြကို ရက္ရက္ေရာေရာ လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ေစတနာထားခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူျပည္သားေတြ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူမႈဘ၀ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ယခုအစိုးရသစ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္က တာ၀န္ယူမႈမရိွပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါတယ္။

 

နံပါတ္စဥ္

 

၀န္ႀကီးဌာန

သံုးစြဲေငြ

 

ရာခိုင္ႏႈန္း

(%)

က်ပ္ (ဘီလီယံ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ (ဘီလီယံ)

(၁ေဒၚလာ = ၈၈၅ က်ပ္)*

 

စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္

၆၇၇၂.၅၂

.၆၅

၁၀၀.၀၀

ကာကြယ္ေရး

၁၃၁၈.၅၈

.၄၉

၁၉.၄၈

စြမ္းအင္

၁၀၀၈.၈၇

.၁၄

၁၄.၉၀

ဘ႑ာႏွင့္အခြန္

၉၃၂.၆၂

.၀၅

၁၃.၇၂

လွ်ပ္စစ္ ၁၊ ၂

၆၆၉.၉၃

.၇၆

.၉၃

ေဆာက္လုပ္ေရး

၅၇၈.၀၃

.၆၅

.၅၀

စက္မႈ ၁၊ ၂

၄၂၀.၄၉

.၄၇

.၁၄

ဆက္သြယ္ေရး

၃၂၁.၀၁

.၃၆

.၇၀

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

၃၁၀.၂၃

.၃၅

.၅၇

ပညာေရး

၃၁၀.၀၁

.၃၅

.၅၇

၁၀

က်န္းမာေရး

၉၀.၈၂

.၁၀

.၃၁

၁၁

လူမႈဖူလံုေရး

၁၄.၅၈

.၀၂

.၂၆

၁၂

ျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

၇၉၇.၃၅

.၉၁

၁၁.၉၀ရင္းျမစ္။    ။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း “ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးစရိတ္”
*ျမန္မာက်ပ္ေငြ-ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းကို ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႏႈန္းထားအတိုင္း တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္