ဘိုကေလးတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေပးခိုင္း

Saturday, 06 November 2010 14:09 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ား၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးခန္းမ်ားမရွိ၊ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ေရွ႕တြင္ပင္ မည္သည့္အေထာက္အထားမွ် ျပစရာမလိုဘဲ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခိုင္းေၾကာင္း သိရသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားက သြားေရာက္ၿပီး မိသားတစုလံုးကိုယ္စား မဲျပားမ်ားေပၚတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို အမွန္ျခစ္ေပးရေၾကာင္း၊ တျခားပါတီမ်ားက ထိုကိစၥမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္သို႔လည္း တိုင္ၾကားမည္ဟု သိရွိရသည္။