မုန္တိုင္းသင့္ ေျမပုံၿမိဳ႕၌ မဲထြက္ေပးသူမရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေလေဘးဒဏ္ အမ်ားဆုံးခံခဲ့ရေသာ ေျမပုံၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာ အားလုံး၌ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီအား မဲမေပးပါက ဒုကၡျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုသည့္အျပင္ ေျခာက္လစာ ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လုံး၀ မေပးေတာ့ဟု ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္၍ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ခံထားေသာေၾကာင့္ ယေန႔ တြင္ မဲ႐ုံသို႔  လာေရာက္ မဲေပးသူ မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္