ႀကံ့ဖြံ႕ မသမာ၍ ႐ႈံးရျခင္းဟု တစည ေျပာ

Monday, 08 November 2010 16:32 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ မဲလိမ္မဲခုိး၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ တစည ပါတီ“၀က္၀က္ကြဲေအာင္” ရႈံးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဦးသာထူး က ေျပာသည္။ တစည ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကုိ အျပတ္အသတ္ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႕ ပါတီ ၏ ဥပေဒမဲ့မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။