ေဒါက္တာေစာႏုိင္အတြက္ အေျဖ အခုတမ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတမ်ိဳး

Thursday, 11 November 2010 12:06 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္မွ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ကို အႏိုင္ရသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေခၚယူ အသိေပးၿပီးမွ အမွန္တကယ္ ထုတ္ျပန္သည့္အႏိုင္ရ စာရင္းတြင္ ပါမလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ခဏခဏ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနေသာ ရလဒ္ကို ၎အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ နားလည္ရမည္ မသိေတာ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာႏိုင္က ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။