ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “အေမစု”ဟု ေအာ္ဟစ္ ႏႈတ္ဆက္

Saturday, 13 November 2010 18:53 သတင္းတိုမ်ား
Print
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီး ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေနအိမ္မွ ထပ္မံထြက္လာၿပီး လက္ျပ ႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္း၊ လူထုက “အေမစု”ဟု ႏႈတ္ဆက္ေအာ္ဟစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။