အျပဳသေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္သာ အေျဖ

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပႆနာ အက်ပ္ အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ား ကို မၾကာေသးမီက ေျပာေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္၍ သံုးသပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၎တို႔၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ "လမ္းျပေျမပံု" အတိုင္း က်င္းပသြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ပထမ ၆ လ ပိုင္းတြင္ က်င္းပျဖစ္လိမ့္မည္ေလာ။ အခ်ိန္က သိပ္မက်န္လွေတာ့ေပ။

WIN TINအေရးႀကီးသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ရွိေနေစေရး ျဖစ္ သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွစ္ခုလုံးမွာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့၍ေနသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မရွိသကဲ့သို႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မဲေရတြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္လည္း ေဖာ္မျပ ႏိုင္ေသာ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း အပ်က္အစီးမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံ လံုးက မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္၍ စစ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ေပးသင့္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္အစိုးရ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ၎အစိုးရကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဤဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကို ပံုဖ်က္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အလိုက် စစ္တပ္က ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ထားသည္။

တက္လာသည့္ အစိုးရသစ္က တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤသို႔ တင္းက်ပ္ဖိႏွိပ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရသစ္က မည္သို႔ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္၊ မည္သို႔ တည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အာဏာဖြဲ႔စည္းပံုကို မိမိတို႔က လက္မခံႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပခဲ့ပါက မိမိတို႔၏ ျပႆနာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မျမင္မိေပ။ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ တလမ္းသာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ သာ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားဘက္မွ ကုိယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္သူတဦးအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကလည္း သူ၏ ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံၾကမည္ မွာ မလြဲေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ပင္ ေရွ႔ခရီးဆက္ႏိုင္စရာ လမ္းစျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတခုတည္း သက္သက္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါက မွားယြင္းသည့္ယူဆ ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးသည္သာ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ တခုတည္း ေသာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဦး၀င္းတင္ေရးသားသည့္ Constructive Dialogue is the Solution ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ဦး၀င္းတင္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လူထုအံုႂကြမႈၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရ၏ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

 
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္