ရႊံ႕ေရေနာက္

“ေကာင္းကင္ဘံု၏ ရယ္ပြဲဖြဲ႔မႈ” (Divine Comedy) ဟူသည့္ ကဗ်ာ ရွည္ႀကီးတြင္ ဒန္ေတ အလီဂီရီ (Dante Alighieri) က ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ဆရာမ်ားကို ငရဲ၏ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မ်ားတြင္သာ ေနရာေပး၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေရးပါဆံုး ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည့္ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ထားေသာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ နိမိတ္ဖတ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္လာမည့္ဘ၀တြင္ တဖန္ ျပန္၀င္စားရမည့္ အေရး အတြက္ စြန္႔စားရန္ မလိုသျဖင့္ ကံေကာင္းေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယခုတိုင္ ရက္သတ္မွတ္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ အႂကြင္းမဲ့အာဏာသည္ စစ္တပ္လက္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။

စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ား တစိတ္ တပိုင္းက ယူနီေဖာင္း ၀တ္လ်က္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနၾကမည္။ အရာရွိ အမ်ားအျပားက အနားယူၾကၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား အသြင္ အရပ္၀တ္ အရပ္စားျဖင့္ လာၾကမည္။ အမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ခံၾကရမည္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အတိုက္အခံတုိ႔၏ အသံကိုေတာ့ ၾကားႏိုင္ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတိုက္အခံ တုိ႔သည္ အဓိက ႏုိင္ငံ့ေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔ အသတ္မ်ားျဖင့္ ႀကဳံရဖြယ္ ရိွသည္။ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားကိုမူ စိန္ေခၚ ေျပာင္းလဲ ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႀကိဳတင္ ေျပာထား သကဲ့သို႔ပင္ သူတိုက္တြန္းေနသည့္ "စည္းကမ္း ျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္" သည္ အခုေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ ေသာက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ေရတြင္းသစ္က ရႊ႔ံ႕ေရေနာက္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က တခါတရံ ေရစစ္သဖြယ္ ျဖစ္လာေပမည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုတပံုမွ်ရွိသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို တရား၀င္ အသက္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြင္း တခ်ဳိ႔ေသာ အင္အားစုမ်ားက ပို၍ အခြင့္အေရး ရွိႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တစံုတရာေသာ "ဖက္ဒရယ္" ပံုစံမ်ဳိးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ဤေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကုိ  စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္က ရြံမုန္းဖြယ္ရာ မေကာင္းဆိုး၀ါးကိစၥမ်ား အျဖစ္  မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ခုၾကာ ျမင္ထားခဲ့ၾကသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသစ္က ေဒသဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း၊ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ လက္ေတြ႔ညီရန္ ခက္ပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ အုပ္စုငယ္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ပို၍ အရည္အေသြး ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အာဏာအတြက္ ျငင္းပယ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ အကုန္တြင္ ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ သေဘာထား တုံ႔ျပန္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနမည္ကေတာ့ ေဗဒင္ေမးေနစရာ မလိုအပ္ပါ။ အစိုးရက သူ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီဟု ေၾကညာၿပီး၊ ျပည္သူ အမ်ားစုက သူတို႔၏ အသံကို အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္း ခပ္တုိးတုိး ၾကားႏိုင္ၿပီဟု ခံစားၾကရပါလိမ့္မည္။ က်န္သူမ်ားကေတာ့ ယခုရလဒ္သည္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္၊ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု  ေစာဒက တက္ၾကပါလိမ့္မည္။ "တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္" ဟု ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကလည္း သူတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကို အတိအက် သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပမထားၾကပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႔ကလည္း ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္ လက္ခံၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေဗဒင္ဆရာ လိုအပ္သည့္ကိစၥ တခုသာ ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေန႔ေကာင္းရက္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ရန္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေဒးဗစ္ အိုင္ စတိန္းဘာ့ဂ္ (David I. Steinberg)  ေရးသားသည့္ Muddy Waters ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။ STEINBERG သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေဂ်ာ့ေတာင္းတကၠသိုလ္ (Georgetown University) ၏ ထင္ရွားသည့္ ပါေမာကၡတဦး ျဖစ္ၿပီး၊ အာရွေလ့လာေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္အမ်ားအျပား ေရးသားခဲ့သည္။
 
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္