ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “မယ္ေတာ္ေဆးခန္း ေျပာင္းေရႊ႕မည္” သတင္းတြင္ “ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ တျခား တေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း” ဟူေသာ စာေၾကာင္းအစား “ေငြေၾကးအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ တျခား တေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း” ဟူ ျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈပါရန္။

ထို႔အျပင္ ေဆးခန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္း၌ “ဆြီဒင္” ကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါရန္။
(ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္