ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္

Thursday, 09 June 2011 18:15 အမွားျပင္ဆင္ခ်က္
Print
“ဂ်ာနယ္ ၂ ေစာင္ အခြင့္ထူးရရွိ” ဆိုသည့္ သတင္းအစား “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓာတ္ပံု ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုး တင္ခြင့္မရ” ဆိုသည့္ သတင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္။ ယခင္ သတင္းကို မွားယြင္း ေဖာ္ျပမိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားအား ဧရာဝတီက ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ (ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)