မဂၤလာေတာင္ညြန္႔မွာ ႀကံ့ဖြံ႕ ႐ႈံးႏုိင္

Saturday, 06 November 2010 14:41 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၌ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ယမန္ေန႔တြင္ တအိမ္တက္ဆင္း လုိက္ျပီး ၾကိဳတင္မဲေကာက္ျခင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႕ကို မဲမေပးလွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား နယ္ေျပာင္းခိုင္းမည္၊ လမ္းမ်ား ဆက္လက္မေဖာက္ဟု ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ မရွိသူမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ မဲရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္ပါတီ(ျမန္မာ)က ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။