လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္တန္းႏိုင္ၿပီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္လမ္းတြင္ ႐ံုးစိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား စတင္လက္ခံၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရား႐ံုးတခုခုတြင္ အမႈဖြင့္ထားၿပီးေသာ ကိစၥမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္တန္းသူအား ေခၚယူေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယေန႔အစိုးရထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုင္တန္းသူသည္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံု၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ကိစၥ၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပၿပီး စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ တိုင္တန္းႏိုင္သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္