ရန္ကုန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာအမ်ားစု ႀကံ့ဖြံ႕ႏိုင္

Tuesday, 09 November 2010 12:15 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဦးသုေ၀ကုိ အႏုိင္ရရွိသြားၿပီဟု သိရသည္။ အလားတူ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာ၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီဟု သိရသည္။