ဧရာဝတီသတင္းဌာန စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္လမ္းညႊန္

နိဒါန္း

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ဧရာဝတီသည္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္မ်ားကို စနစ္တက်လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မွာ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး သတင္းစာပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေလ့က်င့္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္၊ ဧရာ၀တီစာဖတ္သူမ်ား အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေရးသားတင္ျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤစာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ သတင္း ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ဧရာ၀တီ၏ ၁၉ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရရိွခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေရးသား ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အညီ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ လည္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနတြင္ ပံုမွန္ ေရးသားသူမ်ား၊ ျပင္ပမွ ေရးသား ေပးပို႔ေသာ စာနယ္ဇင္း သမား မ်ား အားလံုး လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီ၏ အယ္ဒီတာမ်ား၊  သတင္းေထာက္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ား၊ စာတည္းမ်ား(ေကာ္ပီအယ္ဒီတာ)၊ ျပင္ပမွ ေရးသား ေပးပို႔သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ကာတြန္းဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳသူမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဤက်င့္၀တ္လမ္းညႊန္လက္စြဲကို ဧရာ၀တီသတင္းဌာနတိုက္ရိွ ၀န္ထမ္းအားလံုး ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၿပီး လိုက္နာ က်င့္သံုး ရမည္။ အကယ္၍ သတင္းဌာန ၀န္ထမ္းတဦးဦးသည္ ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းသည္ အေလးအနက္ သတိေပးခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း အထိ အေရးယူခံရႏိုင္ သည္။

ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳလိုပါက ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ တို႔ထံ အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အယ္ဒီတာထံသို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီ က်င့္၀တ္လက္စြဲလမ္းညႊန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အၿမဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။

သစၥာရိွမႈ၊ ရိုသားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသည္ စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု(ျမန္မာ)အေပၚ သစၥာရိွရမည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ မွန္ကန္ျခင္း

ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ တိက်ေသာ၊ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္မ်ားကိုသာ စာဖတ္ ပရိသတ္အတြက္ ေရးသား တင္ျပရမည္။ သတင္းဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အျခား သတင္းဌာနမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း (Plagiarism) သို႔မဟုတ္ သတင္းမွားမ်ား ေရးသားျခင္းကို လံုး၀ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္။

သတင္းဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသတင္းဌာနမ်ားမွ ရယူေၾကာင္း ပြင့္လင္း ရိုးသားစြာ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပရမည္။

သတင္းဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေပၚ ရိုးသားမႈ ရိွရမည္။ အကယ္၍ ဧရာ၀တီတြင္ လြဲမွားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့လွ်င္ ထိုလြဲမွားမႈကို ၀န္ခံ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ဧရာ၀တီ ၏ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားရိွ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္က႑တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

သတင္း ရယူျခင္း

သတင္းမရယူမီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္မီ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မိမိ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ သည္ကို ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ သတင္းရယူေနစဥ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို ရဲ၀န္ထမ္း၊ စီးပြားေရးသမား၊ အစိုးရ မဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခု၏ ၀န္ထမ္း၊ လူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္ လႈပ္ရွား ေနသူ ျဖစ္သည္ဟု မေျပာဆိုရ။

သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အေျခအေနတခ်ဳိ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာ သတင္းေထာက္ မ်ား ကို ဗီဇာ ထုတ္မေပးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခု အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အဂတိ လိုက္ စား မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ကို စံုစမ္းရွာေဖြျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း မေျပာဘဲ ေနႏိုင္သည္။

ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း သတင္းယူသည့္အခါ အသံသြင္း မွတ္တမ္းတင္မည္ ဆိုလွ်င္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူကို အသိေပးရမည္။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ အသံ သြင္း ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အနည္းဆံုး ၃ လ  (လိုအပ္လ်င္ ၃လ ထက္ပို၍) သိမ္းဆည္း ထား သင့္သည္။

သတင္း အခ်က္လက္ေပးသူမ်ား (Sources)

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မိမိထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔သူမ်ား အစဥ္ တိုးပြားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရမည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား(ဥပမာ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရႈပ္အေထြး) မျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ရွားရမည္။ အက်ိဳးစီးပြား တခုခုအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားအား အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သတင္းေပးမ်ားကို သတိထား သင့္သည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းရယူရန္အတြက္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ အခန္းမ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ား အတြင္းသို႔ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရ။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္ တမ္းမ်ား၊ ဖက္စ္ သတင္းမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္တမ္းဖိုင္မ်ားကို ခိုးယူျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ျခင္း စသည့္ တရားမ၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

သတင္းေပးသူတဦး(one Source) ကို သတင္းေပးသူမ်ား (sources) အျဖစ္ မဖန္တီးရ။

အမည္ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ အမည္မသံုးပါဟု မိမိက ဦးစြာ မကမ္းလွမ္းသင့္။ ဧရာဝတီသည္ အမည္ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသူမ်ားကေပးသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေရးသား ေဖာ္ျပမည္။   

သို႔ေသာ္ သတင္းေပးသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမည္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျခြင္းခ်က္ထားႏိုင္ သည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဆံုးရံႈးရျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈကို ထိခိုက္ျခင္း တို႔ မျဖစ္ေစရန္ ဧရာဝတီ အေနႏွင့္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲ ထားရမည္(ဤအေျခအေနသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္)။ အဘယ္ေၾကာင့္ အမည္မေဖာ္ျပႏိုင္သည္ကို သတင္းထဲတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္။

အမည္ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သတင္းေပးသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးစြဲမည္ဆိုလ်င္ အခ်က္အလက္ မွန္ ကန္မႈရိွသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမည္ မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ သတင္းေထာက္သည္ တာ၀န္ရိွသည့္ အယ္ဒီတာႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးရမည္။

ခရီးသြားျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ အခမဲ့ တည္းခိုျခင္း

ခရီးသြားျခင္း

ဧရာ၀တီ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္း ရယူရန္အတြက္ ခရီးထြက္သည့္အခါ ဧရာ၀တီ ၏ ခရီးသြားျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ေဒသတြင္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သတင္းရယူရန္ ေစလႊတ္သည့္အခါ ဧရာ၀တီက သတင္းေထာက္ မ်ားကို ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့သည္။ ဧရာ၀တီ၏ ခရီးသြားျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ တည္းခိုခန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္ ေပးပါသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား လုပ္ငန္းကိစၥျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားကို အတူ ေခၚေဆာင္ သြားခြင့္ မျပဳပါ။ ေခၚေဆာင္သြားလုိပါက သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳ တင္ ယူရမည္။

လက္ေဆာင္ပစၥည္း

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္ရယူသည့္ ေနရာမွေပးေသာ အခမဲ့လက္မွတ္မ်ား၊ တည္းခိုရန္ ေနရာ မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံျခင္းမျပဳရပါ။ အႏုပညာျပပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ စာအုပ္ျပပြဲ၊ ကားျပပြဲ၊ ရုပ္ရွင္၊ အားကစားပြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းယူသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ ေပးေလ့ရိွေသာ လက္မွတ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၀(ထိုင္းဘတ္ ၆၀၀ ခန္႔)ထက္ မပိုေသာ သင့္တင့္သည့္ ေန႔လယ္ စာ သို႔မဟုတ္ ညစာ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းကို လက္ခံႏိုင္သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ျငင္းပါ။ သံသယရိွဖြယ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွပါက အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ ယူသင့္သည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ေပးေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လက္မခံရ။ အဖြဲ႕အစည္းတခု သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးက ၎၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သတင္းေရးသားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေရးသားျခင္း မျပဳရန္ အတြက္ ေပးေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လက္မခံရ။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သတင္းကြန္ရက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကုိ အား ေပး ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဧရာဝတီႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ ရွိႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရွ႕တြင္ တစံုတရာ ေျပာဆိုရန္ သတင္းေထာက္မ်ား ဖိတ္ၾကားခံရသည့္အခါ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရမည္။ တက္ေရာက္သင့္ မသင့္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးမည္။ အကယ္၍ တက္ေရာက္ခြင့္ကိုအတည္ ျပဳ ပါက တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ညီလာခံ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးက ေပးေသာ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ၊ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးေငြ စသည္တို႔ကို လက္ခံႏိုင္သည္။ ၎တို႔ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ ႏွင့္ ခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေရးသား ျပဳစု၍ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ သို႔မဟုတ္ အယ္ဒီတာထံ တင္ျပရမည္။

အျခားအဖြဲ႕အစည္းတခုခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ျခင္း (Affiliation)

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္မ်ားသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အစိုးရဌာန၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွရ။ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေန လွ်င္ ထိုသို႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္းကို အသိေပးရမည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီ၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ စာေပ ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထုိ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကို အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕ထံ အသိေပးရမည္။

ဧရာ၀တီ သည္ အျခားၿပိဳင္ဖက္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း ရိုးသားစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အားေပးသည္။ ထို ၿပိဳင္ဖက္မ်ားတြင္ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ပါ၀င္သည္။ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ သတင္းစာေစာင္မ်ားမွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္ သတင္းစာေစာင္မ်ား တြင္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရိွရ။ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ဧရာ၀တီသည္ ၀န္ထမ္း မ်ားကို အျခားေသာ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းသမားမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတခုအတြက္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေန ေသာ လူထုဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ား(Public Relation)ကို မလုပ္ရ။ အစိုးရရာထူး တခုခုအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ စာမ်ား ေရးသား တည္းျဖတ္ေပးျခင္း တို႔ကို မလုပ္ေဆာင္ရ။ ဧရာ၀တီသတင္းသမားမ်ားသည္ ေငြေၾကးယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္   အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အႀကံေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ဧရာ၀တီသတင္းသမားမ်ားသည္ အျခား မီဒီယာအဖဲြ႔မ်ားထံတြင္ ကေလာင္ ၀ွက္ျဖင့္ စာေရးသားျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ရ။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတခုခုတြင္ ပါ၀င္လုိပါက အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ ခံအယ္ဒီတာတို႔ႏွင့္ ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးရမည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ အစရိွသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒီဂရီ မ်ား၊ ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အျခားဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား လက္ခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာပညာသင္ဆု အတြက္ ထို သို႔ မေလွ်ာက္ထားမီ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ လူထုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲထည့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဧရာ၀တီ၏ အမည္ကို မည္ သည့္ အခါမွ် မသံုးစြဲသင့္။ 

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ စုရံုး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမည္မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းကို ခြင့္မျပဳရ။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သတင္း ေရးသား တင္ျပသည့္ ဧရာ၀တီ၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ သံသယျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား လက္မခံရ။
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားသည့္ အယ္ဒီတာ၊ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး ေရးသူတုိ႔သည္ အမ်ားျပည္ သူ တက္ေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အျခားသတင္းသမားမ်ားထက္ ၎တို႔၏ သေဘာထား ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ရိွသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ပရဟိတလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းကိစၥမ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးကို ေတာင္းခံျခင္း မျပဳရ။

ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရး ဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာန(Editorial Department) ၾကား ဆက္ဆံေရး

အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္ သတင္းဌာနတခုအတြက္ အလြန္ ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီက သတိျပဳမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရံုးတြင္း၌ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမလာေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္သြားမည္။ 

ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရးဌာန (Marketing/Distribution)

သတင္းဌာနႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရးဌာနကို သီးျခား ခြဲျခားထားသည္။ သတင္းဌာနသည္ ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရးဌာန၏ ၾသ ဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္။ သတင္းသမားမ်ားသည္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမွ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွသင့္။ သို႔ေသာ္ သတင္းဌာနႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားသည္ မဂၢဇင္း၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ အ
ျပင္အဆင္၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု သို႔မဟုတ္ အထူးက႑မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာက တာ၀န္ေပးလွ်င္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရးဌာန၏ ေစ်းကြက္ တိုးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းသမားမ်ားသည္ အေရာင္း ဌာန၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ စာေစာင္မဂၢဇင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးရန္ မလုိအပ္။

ဧရာ၀တီ၏ Senior Management Committee သည္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္း၊ မဂၢဇင္းေၾကာ္ျငာကိစၥမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိ/ေရာင္းခ်ေရးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (Administration Dept.)

ခရီးထြက္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း၊ ရံုးသံုး စာေရးကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ခရီးစရိတ္ေပးျခင္းမ်ားကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတင္းဌာနသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူပါသည္။ သတင္းဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္ခံမည္ မဟုတ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ၊ စာရင္းကိုင္၊ အတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ား အေပၚလႊမ္းမိုးမႈ မရိွေစရ။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ တြဲဖက္ထားသည့္ Human Resource Dept. တာ၀န္ခံလည္း ျဖစ္ သည့္္ မန္ေနဂ်ာသည္ ရံုးတက္ရံုးဆင္း၊ ရံုးတြင္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေကာင္း မြန္စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရိွရန္ ႀကီးႀကပ္ရမည့္ တာ၀န္ရိွသည္။

၀န္ထမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ(Performance) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန မန္ေနဂ်ာသည္ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူ က်င္းပႏိုင္သည္။ ရံုးစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန မန္ေနဂ်ာသည္ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။
သတင္းဌာနသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းရန္ လုိအပ္လာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို လူေတြ႕ စစ္ေဆး ေမးျမန္းရာတြင္္ မန္ေနဂ်ာလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

၀န္ထမ္းကတ္္ျပားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုျခင္း

ဧရာ၀တီ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၀န္ထမ္း ကတ္ျပားမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အခြင့္အေရး ရရိွရန္အတြက္ မိမိ၏ ရာထူးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မသံုးစြဲရ။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္တခုခု အတြက္ သတင္းဌာန၏ အမွတ္ တံဆိပ္ပါ စာရြက္စာတန္းမ်ား၊ လိပ္စာကတ္ျပားမ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ အလားတူပစၥည္းမ်ားကို သတင္းသမားမ်ားအား သံုးစြဲခြင့္ မျပဳ။

ဧရာ၀တီတြင္ ေရးသားမည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မေပါက္ၾကား သင့္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ၿပိဳင္ဖက္သတင္းဌာနမ်ားအပါအ၀င္ ျပင္ပမွမည္သည့္တဦးတေယာက္ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္မေျပာၾကား ရ။ 

ဧရာ၀တီ၏ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ၏ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမရိွဘဲ သတင္းသမားမ်ားသည္ မဂၢဇင္း ကိုယ္စား စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။ အကယ္၍ အျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ဧရာ၀တီ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္အခါ လုိအပ္ေသာလမ္းညႊန္မႈ ရရိွႏိုင္ရန္ အတြက္ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးရမည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံရရိွခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ တရားစြဲခံရလွ်င္ျဖစ္ ေစ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမ်ားထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၀တၱဳ၊ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း ေရးသားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေသာ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ မ်ားကို အသိေပးရမည္။

ဧရာ၀တီ၏ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လုိေသာ ထုတ္ေ၀သူမ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားထံ ကမ္းလွမ္း လာပါက အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရမည္။

သတင္းေထာက္မ်ား လူေတြ႕ေမးျမန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား၊ ရံုးလုပ္ငန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အျခား ၿပိဳင္ဖက္သတင္းဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။

အယ္ဒီတာမ်ား၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေရးသားရန္ တာ၀န္ေပးခံရသူမ်ားသာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္က႑ (Opinion Page) တြင္ ေရးသားခြင့္ ရိွသည္။ 

ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ျပင္ပအလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ျခင္း

ရံဖန္ရံခါ အေျခအေနမ်ဳိးမွလြဲ၍ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားကို အျခား မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္မျပဳ။

ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာအေၾကာင္းအရာ က႑မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမရိွလ်င္ ဧရာ၀တီ သတင္းသမားမ်ားသည္ အလြတ္သေဘာ အပ္ႏွံလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည္။ ထံုးစံအားျဖင့္ ၿပိဳင္ဖက္ သတင္းဌာနမ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳ။ အလြတ္သေဘာ အပ္ႏွံလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ခံရန္အတြက္ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္။

ကေလာင္အမည္ခြဲျဖင့္ အလြတ္သေဘာ အလုပ္လုပ္ေပးေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ဧရာ၀တီ၏ အမည္ႏွင့္ သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ ျပင္ပမွ အလုပ္မ်ားကို လက္မခံမီ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရန္ လုိသည္။ အလြတ္သေဘာ အပ္ႏွံလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈမရိွႏိုင္ဟု ယူဆ၍ မရပါ။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္မ်ား အထူးသျဖင့္အယ္ဒီတာမ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ား (ဥပမာ New York Times, Washington Post, Bangkok Post and Time, etc.) ကဲ့သို႔ စာေစာင္မ်ားက ၎တို႔၏ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေရးသားရန္ ဖိတ္ၾကားလာပါက ဧရာ၀တီ၏အမည္ကို ျမႇင့္တင္ရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ေရးသား ရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးသားျခင္းသည္လည္း ရံဖန္ရံခါသာလွ်င္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ၏ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ေရးသားသူမ်ားသည္္ ၎တို႔၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းလာလွ်င္ ထိုသတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသတင္းေဆာင္းပါးသည္ ဧရာ၀တီတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး(၇) ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွ ေဖာ္ျပရန္သာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ ဧရာ၀တီ၏အမည္ကိုပါ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာလိပ္စာ www.irrawaddy.org ကိုပါ ေဖာ္ျပရန္ ညိွႏိႈင္းသင့္သည္။

ဧရာ၀တီ၏မူပိုင္ျဖစ္ေသာ သတင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ သတင္းဌာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔မေဖာ္ျပမီ ထိုမဂၢဇင္း မ်ားသည္ ဧရာ၀တီ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပထမဦးဆံုး ေတာင္းခံရမည္။

လိုအပ္လွ်င္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသည္ အျခားသတင္းဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သတင္း အေၾကာင္းအရာ မွ်ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ အထူးသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူး စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤမူ၀ါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈမ်ား ရိွႏိုင္သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရးသားခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား သို႔မဟုတ္ မၾကာခဏ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မိမိတို႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင့္ အျခား အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳ သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အယ္ဒီတာ၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ဧရာ၀တီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အမည္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ဂရုစိုက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ကိုယ္စား ေျပာဆိုခြင့္ မရိွ။ ဧရာ၀တီ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူမွာ မဂၢဇင္းကို တည္ေထာင္သူ၊ အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ား ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း အေပၚ သတိျပဳပါသည္။ ဧရာ၀တီသည္ သတင္းေထာက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံု ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

စာဖတ္သူအေပၚ ထားရိွရမည့္ သတင္းေထာက္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား၊ အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားမႈအုပ္စုမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ တာ၀န္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ ဖက္ သတင္းဌာနမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားရိွတတ္သည္ကို ဧရာ၀တီက နားလည္းသေဘာေပါက္သည္။ ထိုပဋိပကၡမ်ားသည္ တဦးခ်င္းႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုတခုႏွင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အုပ္စု တခုအတြင္း ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဧရာ၀တီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စည္းလုံးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ မည္သည့္ ၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းတာ၀န္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ မိမိ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မိသားစု စီးပြားေရးမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကို သတိျပဳမိေနရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စည္းလုံးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡၡျဖစ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးမည္။

ဧရာ၀တီ၏ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနၾကသည့္ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ဧရာ၀တီမွလြဲ၍ မည္သည့္ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာကိုမွ မပိုင္ဆိုင္သင့္ပါ။ အယ္ဒီတာ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ရမည္။

ဧရာ၀တီ၏ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားေနေသာ ဧရာ၀တီ သတင္းသမားမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ေရးသားမႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္မႈ မ်ားကို သတိျပဳကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ပြားေစရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စာအုပ္၊ ရုပ္ရွင္၊ စားေသာက္ ဆိုင္၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဂီတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီတြင္ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ

ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ အမွတ္တရပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ မဂၢဇင္းႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ မဂၢဇင္းကို စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ၀င္ေငြ အနည္းအက်ဥ္း ရရိွေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြအမ်ားစုအတြက္ တသီးပုဂၢလ အလႉရွင္မ်ား ႏွင့္ အလႉရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကို မွီခိုေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီမဂၢဇင္းသည္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြျခင္း၊ မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမင့္ဆံုး က်င့္ဝတ္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ဧရာဝတီ၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဘ႑ာေငြမ်ားရွာေဖြရာ၌ ဧရာဝတီ၏ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္တိက်စြာ ေဖာ္ျပသြားမည္။ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအားလံုးကို ဧရာဝတီ၏ ရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဧရာ၀တီ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် သံုးစြဲမႈ ရိွရမည္။ 

ဧရာဝတီ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဒါရိုက္တာသည္ အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အဓိက ဘ႑ာေငြရွာေဖြသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ေငြရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အလႉရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

ဧရာဝတီ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလိုေသာအစီအစဥ္ျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မဂၢဇင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြရသူသည္ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာရမည္။ 

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ မဂၢဇင္း၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းအေပၚ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ နည္းလမ္း ရွာေနၾကေသာ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ ဆံ ရာတြင္ မဂၢဇင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြရသူသည္ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာရမည္။ 

ဧရာ၀တီ၏မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ၏ဘ႑ာေရး ေတာင့္တင္းလာေရး အတြက္ ဘ႑ေငြ ရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းဌာန၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းတခုစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုက္ညီ ျပည့္စံုမႈ ရိွေစ ရန္ လည္းေကာင္း သတင္းဌာန အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရသူကို ကူညီေပးရမည္။

ဧရာ၀တီအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြရသူသည္ ပံုမွန္အလွဴရွင္မ်ား၊ အလားအလာရိွေသာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဧရာ၀တီ၏ မန္ေနဂ်ာ၊ စီမံကိန္း ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး (Project Coordinator)ႏွင့္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာမ်ားကို တာ၀န္ေပးႏိုင္သည္။ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား၊ အကူအညီမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္မည္ဟု သံသယရိွလွ်င္ ၎တို႔သည္ ဧရာ၀တီ၏ Senior Management Committee ကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရသူသည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို Senior Management Committee ထံ ပံုမွန္ တင္ျပရမည္။

အလွဴရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရး

အလႉရွင္မ်ားအားလံုး (တသီးပုဂၢလမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အစိုးရေအဂ်င္စီႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) သည္ ၄င္းတို႔ လႉဒါန္း ေသာ ေငြေၾကးပမာဏအတြက္ တရားဝင္ ေငြလက္ခံရရွိလႊာကို ဧရာဝတီထံမွ ခ်က္ခ်င္း လက္ခံရယူခြင့္ရွိသည္။

ဧရာဝတီမဂၢဇင္း၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြမႈျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြေတာင္းခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပသြားမည္။ 

မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဧရာဝတီက ဘ႑ာေငြရွာေဖြသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ၄င္း ဘ႑ာေငြမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို လည္းေကာင္း အလွဴရွင္မ်ား သိရိွခြင့္ရွိသည္။

အလႉရွင္မ်ား၏ Privacy ကို ဧရာဝတီက ေလးစား လိုက္နာသြားမည္။ ဧရာဝတီက အလႉရွင္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ သမွ် လံုၿခံဳစြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္။ မဂၢဇင္း၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရိွလာသည့္ အေျခ အေနမွ လြဲလွ်င္ အလႉရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခြင့္ ရွိသည္။

အလႉရွင္ သို႔မဟုတ္ အလားအလာရွိေသာ အလႉရွင္ထံမွ မည္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ မဆို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမႈ ရွိလာပါက ဧရာဝတီက ခ်က္ခ်င္း တု႔ံျပန္သြားမည္။

သတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္မႈ

ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသားမႈ၊ တင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ျပင္ပမွ မလိုလားအပ္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသည္။

ထို႔သို႔လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီ၏ အလွဴရွင္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားခြင့္ရွိသည္။ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံသင့္ မခံသင့္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တံ့မႈ စသည္တို႔အား ထည့္သြင္း စဥ္းစားခြင့္ ရွိသည္။

အလားအလာရွိေသာ အလႉရွင္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မေရရာမႈမ်ား ရွိလာပါက မည္သည့္ ကိစၥကိုမဆို ဧရာဝတီ ဒါရိုက္တာႏွင့္ Senior Management Committee မ်ားထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္။

မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆို ဧရာဝတီသည္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာနတခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအရ ကိုယ့္ ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ အလႉရွင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကး လက္ခံမႈႏွင့္ သတင္းဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ား အၾကား လြတ္လပ္စြာ သီးျခား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

အလႉရွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ဧရာဝတီက ေရးသားတင္ျပသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စီစဥ္တင္ဆက္မႈမ်ားအေပၚ ၾသဇာလြမ္းမိုးခြင့္၊ ျခယ္လွယ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခြင့္ လံုးဝမရွိေစရ။ ဤကိစၥတြင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း သြားႏိုင္ ေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။

ေ၀ဖန္ တိုင္ၾကားျခင္း (Complaint Policy)

ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ စာဖတ္သူမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိရန္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဧရာဝတီသည္ သတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေစာင့္ထိန္းသည္။ သတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္တို႔ကို မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် အထိပါးခံမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဧရာဝတီက ေရးသားတင္ျပေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခံမည္ မဟုတ္။ ဧရာဝတီ၀န္ထမ္း အားလံုးသည္ တိက်မႈ၊ အခ်က္ အလက္မွန္ကန္မႈ၊ မွ်မွ်တတ သတင္းေရးသားမႈႏွင့္ သတင္းစာပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သတင္းစာက်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းမႈမ်ား ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းသည့္ ေဝ ဖန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လြန္စြာ တန္ဖိုးထားသည္။ ဧရာဝတီက ေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ မတူ ကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

အထက္ပါ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ဧရာ၀တီ၏ သတင္းေရးသားမႈ၊ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ စိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ျပေပးရာေနရာအျဖစ္ ဧရာ၀တီက ဤက႑ကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ေရးသားခ်က္ ေပးပို႔ျခင္း

ဧရာဝတီက ေရးသားတင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူမ်ားတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးစရာမ်ား ရွိပါက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ၃ ခု ရွိသည္။

သတင္း ေဆာင္းပါးတခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္ သေဘာမတူပါက -

၁။ အမွားဟု ယူဆသည္မ်ားႏွင့္ အမွား ျပင္ဆင္ခ်က္္မ်ားကို အယ္ဒီတာထံ အီးေမးလ္ ပို႔ပါ။ အယ္ဒီတာက အျမန္ဆံုး ျပန္ လည္ စစ္ေဆးၿပီး မွားသည္ဟု အတည္ျပဳႏိုင္ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ဧရာဝတီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရိွ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္က႑ တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါး ေအာက္ေျခရွိ မွတ္ခ်က္ ေရးသားရန္ ေနရာ (Comment Box) တြင္ မိမိ၏ ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားႏိုင္သည္။ စာဖတ္သူတုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဧရာဝတီ၏ စာဖတ္သူမွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၃။ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားကို This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it အျဖစ္ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ပို႔ပါ။ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာမ်ားကို ဧရာဝတီ၏ စာဖတ္သူမွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

သတင္းဌာန၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တိုင္ၾကားျခင္း

ဧရာဝတီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ၊ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ဧရာဝတီထံသို႔ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

၁။ တိုင္းၾကားခ်က္၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဧရာ၀တီသို႔ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။

၂။ တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ တိုင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္သြားမည္။

၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ေယဘုယ် အပိုင္း ၃ ပိုင္း ပါဝင္မည္။ လိုအပ္ပါက တိုင္ၾကားသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတိုင္ခံရသူ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆပါက သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၄။ ဧရာ၀တီ၏ သတင္းေထာက္တဦးဦးသည္ ဧရာ၀တီ၏ မူဝါဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ထုိအမႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္သြားမည္။ အေရးယူမႈတြင္ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္းအထိ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

၅။ ထုိသို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတိုင္ခံရသူ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ အတိမ္အနက္၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ သိရွိ နားလည္မႈ၊ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္မာမႈ ရွိမရွိ၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုစံ၊ အက်ိဳးဆက္မ်ား စသည္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမည္။

၆။ အေရးယူမႈ မွတ္တမ္းႏွင့္ စံုးစမ္း စစ္ေဆးမႈမွ ေတြ႔ရွိသည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းသြားမည္။ ကိစၥရပ္ ေျဖရွင္းၿပီးပါက ျဖစ္ စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား တိုင္ၾကားသူသိႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ လိုအပ္ပါက ယင္းတိုင္ၾကားမႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ ေရးသား ေပးပို႔သြားမည္။ 

စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - မိမိ ရည္ညႊန္းလိုေသာ ဧရာဝတီ သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္လုိပါက အျမန္ဆံုး ေရးသား ေပးပို႔သင့္သည္။ သို႔မွသာ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေပးပို႔ရာ၌ စာေရးသူအမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အျပည့္အစံုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးပို႔သင့္သည္။

ဧရာဝတီက လက္ခံရရွိေသာစာမ်ားကို ဧရာဝတီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ေပးစာက႑တြင္ အျမန္ဆံုး ထည့္သြင္း သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခုိက္မႈမ်ားပါေသာ၊ တစံု တေယာက္ အား ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ ညစ္ညမ္းရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ပါေသာ၊ စာေရးသူအမည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဧရာဝတီအား (ဥပေဒေၾကာင္းအရ) ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးကို ဦးတည္ႏိုင္ေသာ စာမ်ားကုိ မေဖာ္ျပဘဲ ေနခြင့္ ရွိသည္။

အြန္လိုင္းမွတ္ခ်က္မ်ား - ဧရာဝတီက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အြန္လိုင္း ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ဖိတ္ေခၚလိုသည္။ ဧရာဝတီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ျပထားေသာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ စာဖတ္သူမ်ား၏ အျမင္ကို တန္ဖိုးထား ႀကိဳဆိုသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစရန္၊ အဂၤလိပ္စကား အသံုးအႏႈန္း အပါအဝင္ ဧရာဝတီ ပံုစံႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္ တည္းျဖတ္သြားမည္။ ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခုိက္မႈမ်ားပါေသာ၊ တစံုတေယာက္အား ၿခိမ္း ေျခာက္ေသာ၊ ညစ္ညမ္း ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူအမည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထား ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္သြားမည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ မွတ္ခ်က္ ေရးသားၾကရန္၊ မိမိ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အသံုးခ်ရန္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားေပး တိုက္တြန္းသည္။     ။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္