ႀက့ံဖြံ႕မဲ ရလဒ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္မည္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ မဲလိမ္မဲခုိးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေကာ္မရွင္တြင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ဒီမုိက ရက္တစ္ ပါတီ(ျမန္မာ)၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး (၁) ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းကေျပာသည္။ ၎သည္ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ႀကံ့ဖြံ႕ ပါတီမွ ဦးသန္႔ဇင္ကုိ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ထုိရလဒ္ကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္