ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သမိုင္းတရားခံ

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း တႀကိမ္မွ မက်င္းပခဲ့ဘူးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရက္မွာ နီးကပ္လာေနပါၿပီ။ တာ၀န္မဲ့ ေနလာခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ အဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခဲ့ျခင္းကို တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈတခုဟု ယူဆဟန္မရွိပါ။

ယေန႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု လက္ခံနားလည္ထားၾကသည္မွာ ရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္ေသာ ပါတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုမရႏိုင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့လွ်င္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက မဲေပးခဲ့လွ်င္ပင္ အႏိုင္ ေပးမည္မဟုုတ္၊ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိပါတီက ေနရာအမ်ားစုရမွ မိမိလုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏိုင္မည္၊ တျခားပါတီမ်ား အမ်ားစုရေနလွ်င္ မိမိျဖစ္ေစခ်င္ သည္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

အင္အားသာသူက အႏိုင္ယူဗိုလ္က်သည့္စနစ္မွာ “ေတာ၏ ဥပေဒသ” (Law of The Jungle) သာ ျဖစ္ပါသည္။ လူယဥ္ေက်း တို႔ မသံုးသင့္ပါ။

လက္နက္ကိုင္ထားသူက လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္ယူတတ္ၾကသလို လူထုအင္အား/ကိုယ္စားလွယ္အင္အား သာသူကမူ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ္တတ္ၾကပါသည္။

အမတ္အမ်ားစု အႏိုင္မရလွ်င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈနည္းကို သံုးလိုၾကပါသည္။

လက္နက္အင္အားႏွင့္ လူထုအင္အား ၿပိဳင္ၾကလွ်င္ အဆံုးတေန႔၌ လူထုအင္အားကသာ အႏိုင္္ရမည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး နည္းလမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

ယင္းနည္းလမ္းသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ခက္ခဲၿပီး တဦးတေယာက္က ဖန္တီးယူ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ႏွင့္ လူထုအင္အား ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္မွ အမွန္တရား၏ အင္အားၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ အသိဉာဏ္ အေတြး အေခၚမ်ား (Intellectual power) ကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္သင့္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာရမည့္ အေျခ အေနျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို အာဏာလုပြဲ သက္သက္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ မထားဘဲ အမွန္တရား၊ နည္းလမ္းကို တင္ျပႏိုင္သူကို ဝုိင္းဝန္းေထာက္ခံျခင္းျဖင့္သာ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္ စေသာ မီဒီယာမ်ား၏ အစြမ္းျဖင့္ အမွန္တရားကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ တဖက္သတ္ တဇြတ္ထိုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားကပင္ လက္မခံလိုၾကပါ။
ေက်ာ႐ိုုးမရွိွေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ကို ႏိုင္ငံအာဏာ ထိုးအပ္ျခင္းသည္ တိုုင္းျပည္ကို ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဆက္ၿပီးထင္တိုင္းႀကဲ ေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ လုပ္ဆာင္မႈမ်ားမွာ မ်က္ကန္းလမ္းေလွ်ာက္ တလွမ္းခ်င္း စမ္းတိုးသြားေန ပါ သည္။ ေရွ႕မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး ရွိေနသည္ကို သိပံုမေပၚပါ။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ လက္ရွိရင္ဆိုုင္ေနရေသာ တိုုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း လံုးဝရွိွမည္မဟုုတ္ပါ။ စစ္တပ္ကို လက္ကိုင္တုတ္လုပ္၍ ေျဖရွင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ စစ္ဗိုလ္တစု ၾသဇာတက္လာ ေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအံုႂကြမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအံုႂကြမႈမ်ားကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္သာ ေျဖရွင္းၾကမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက လူဝတ္လဲ၍ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံျဖစ္ရန္ မည္မွ်ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ထားသူ လူတစု ကသာ ၾသဇာႀကီးထြားလာဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးခၽြတ္ၿခံဳက်ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရထံမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္တႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္တႀကိမ္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္ ရဦးမွာ မလြဲမေသြျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းသည္ တပတ္ လည္ၿ႔ပီး ျပည္သူတို႔ မဲြျပာက်ေနေသာ အျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။ ဒီမိုုကေရစီ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားကို ဘက္မလိုက္ဘဲ စူးစမ္းရွာေဖြသင့္ၾကပါသည္။

ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲမေပးဘဲ လံုးဝ သပိတ္ေမွာက္၍ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ အေၾကာက္ တရား ကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ၊ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲေပးမိပါက တိုင္းျပည္ႀကီး ငါးပါးေမွာက္ပ်က္စီးလွ်င္ မိမိတို႔ လည္း အတိဒုကၡေရာက္ၾကမည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကံၾကမၼာကို ယေန႔ျပည္သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ၾကရပါသည္။ အလိမ္အညာပြဲတြင္ မဲမွားေပးမိ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္