ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ သမၼတ လုပ္ခ်င္သလား

ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ အခုအခါ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တေယာက္ကို ပထမဆံုး အရပ္သားသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပေရး အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးျဖစ္လာေတာ့မယ့္ အရပ္သား သမၼတ တေယာက္အတြက္ စစ္အစိုးရဟာ တိက်တဲ့ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္တခုကို ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၅၉ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား” ကို ေဖာ္ျပထားရာ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ားရိွရမည္” လို႔ ပါရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရိွတဲ့ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတ တေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုက်င္းပမွာလဲ။ အေမရိကန္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔မတူဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရိွပါဘူး။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၆၀ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ကို အဓိကအုပ္စုႀကီး ၃ စုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအုပ္စုက လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒုတိယအုပ္စုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တတိယအုပ္စုက လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလံုးအတြက္ စစ္တပ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေ၀စုရထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔က အဲဒီ အုပ္စု ၃ စု ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သမၼတေလာင္း ၃ ဦးထဲက သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ ၂ ဦးက ဒုတိယ သမၼတမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ထိုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိက်တဲ့ အခ်ိန္ဇယား ေပးထားျခင္း မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္းတဲ့ ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၀၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီ ၁၀၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စတင္အသက္၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မက်င္းပမီ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားအဖြဲ႔တခုခုက ေသာ္လည္းေကာင္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းေကာင္း ျပဌာန္းပါလိမ့္မယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၆၀ (စ) က “ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရမည္” လို႔ု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အေစာဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လထဲတြင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးေမးခြန္းက ဘယ္သူ႔ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသာ ဆႏၵရိွမယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက လမ္းခင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပက ေလ့လာသူ မည္သူကမွ် ခိုင္မာတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွထားတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ အနာဂတ္အေပၚ ေတြးေတာမွန္းဆခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း ၃ သြယ္ အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္တာ၊ အာဏာကို အမွန္တကယ္ စြန္႔လႊတ္တာ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္တာနဲ႔ သူယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူကို သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး စိတ္ခ်လက္ခ် အၿငိမ္းစားယူသြားတာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဟာ လက္ရိွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကိုေတာ့ ဆက္လက္ ယူထားလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ၾကပါ။ သမၼတျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဟာ သူ႔ေအာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္တို႔လို ေရႊးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္စရာမလိုသလို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားတဲ့ စစ္အစိုးရခန္႔အပ္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက တေယာက္လည္း ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ) က “ယင္း (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔) အစုအဖြဲ႔တဖြဲ႔စီက ဒုတိယ သမၼတ တဦးစီကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရႊးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အႏိုင္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသာ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက သူ႔ကို ပါတီရဲ႕ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းလိုက္႐ံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္၊ လက္ရိွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေဌးဦးက ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ပါတီရဲ႕ ပထမဆံုးနဲ႔ တခုတည္းေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ပါတီရဲ႕သမၼတေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မည္သူမည္၀ါဆိုတာကိုေတာ့ ထုတ္မေျပာခဲ့ပါဘူး။

ထိုသူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊမ်ား ျဖစ္ေနမလား။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္