ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ယခု ေနာက္ဆံုး တေခါက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခံရမႈသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ယေန႔တြင္ လြတ္ရက္ေစ့သည္။

လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ အရွည္တည္တံ့မည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို သူ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ နယ္ပယ္ ၆ ခုကို ဧရာ၀တီက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စစ္အစိုးရ – တိုင္းျပည္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတခု ရရိွရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရက စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခုတႀကိမ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာ၌ တိုင္းျပည္၏ က႑အသီးသီးျဖစ္ေသာ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူအားလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေသာ တူညီသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တခု ရရိွရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ရိွေနပါေသးသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီး၌ သူ၏ဦးေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ရယူရာတြင္ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းတခု ျဖစ္သင့္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ “ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ” က်င္းပေရး အယူအဆကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ကာလတေလွ်ာက္လံုး စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရိွေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

မၾကာေသးခင္က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) မွ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္မခံဘဲ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တခုအျဖစ္ ျပသေနပါသည္။ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးကို ဦးတည္ေစသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိကထားသင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးကြဲျပားမႈ - မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကြဲျပားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည့္အုပ္စုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည့္ အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္ခု ကြဲျပားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ စကားေျပာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ရွာေဖြသင့္ၿပီး သူတို႔အၾကားက ကြဲျပားမႈမ်ားကို ရင္ၾကားေစ့သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္သြားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) တို႔အၾကား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို အစျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထိန္းသိမ္းမခံရမီ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္မတူဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ရပ္တည္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ထိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ ပါ၀င္မည့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကို ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ - NLD သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ထားပါသည္။ ထိုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစိုးရ၏ မဲမသမာမႈမ်ား၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားယြင္းမႈမ်ားရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အခြင့္အလမ္းကိုရယူ၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈတခုကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ၊ အကူအညီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း - ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ထိခိုက္ေစသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ နည္းလမ္းရွာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုသို႔ အေရးယူပိတ္စို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒတခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ရွာေဖြေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္