ဧရာဝတီအတြက္ အာခံၾက

အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား အနက္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား အပါဝင္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆန္႔က်င္မႈ အခံရဆံုး ျဖစ္လာသည္။

တ႐ုတ္စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Power Investment Coporation - CPI) ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ျမစ္ဆံု၊ ခ်ီေဗြ၊ ခ်ီေဗြငယ္၊ ဝူေဆာက္၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ယီနန္၊ ဖီေဇာ၊ လိုင္ဇာ ေရကာတာ စီမံကိန္း ၈ ခုကို ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မဂၢါဝပ္ ၁၈၄၉၉ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ထိုေရကာတာ စီမံကိန္း အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာကို CPI က ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈကို အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပသည့္ ေဆာင္းပါး၊ စာတမ္းႏွင့္ မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားက ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာလူထုကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္သည္။

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆို ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာက ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ယင္းတို႔၏ ေရကာတာ စီမံကိန္းအေပၚ ခုခံကာကြယ္ ေရးသားအၿပီးတြင္ ေဝဖန္ဆန္႔က်င္မႈ၌ ျပည္တြင္း အင္အားႀကီး မီဒီယာ၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားပါ ပါဝင္လာၿပီး အရွိန္ျမင့္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ကို အကာအကြယ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းသူမ်ားအေပၚ ပုတ္ခတ္ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဧရာဝတီျမစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေသာ “အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္” ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ စသည့္ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျပည့္ေနသည့္ အစိုးရအာေဘာ္ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ေရးသားေၾကာင္း အခိုင္အမာ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အလႈပ္ခတ္ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ႀကီးမားလွသည့္ အဆိုပါ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျမန္မာျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ထိခိုက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ အႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ မီဒီယာႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ကာ အစိုးရကို စိန္ေခၚလာၾကသည္။

အစိုးရ၏ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ျပေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္ျခင္း မရွိသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ လက္ငင္းဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ အေျခခ်ေနႏိုင္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရျခင္း၊ ေဒသခံအမ်ားအျပား ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာသြားရျခင္း၊ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳေနရႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟေဗဒစနစ္၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တို႔အေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွ တဖက္သတ္ ဇြတ္မွိတ္ ေရးသားျခင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ယခင္က ေတြ႔ႀကံဳဖူးသည့္ အလားတူ စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နမူနာမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လႈပ္ရွားသူမ်ားက လက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ သို႔မဟုတ္ ပမာဏ ေသးငယ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီကို ကယ္တင္ရန္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) က အစုိးရကို တင္ျပတိုက္တြန္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အရာမေရာက္ခဲ့ေပ။ ယမန္ႏွစ္က ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၁၀ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။
ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္လည္း ယင္း ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

အစိုးရက ေရရာေသာ တံု႔ျပန္မႈ မေပးခဲ့လွ်င္ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းမႈမ်ားသည္ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္မပ်က္ ေရရွည္ ဆက္လက္ထြက္ေပၚေနဖြယ္ ရွိသည္။

ျမန္မာ့ သယံဇာတမ်ားေပၚမွရရွိမည့္ တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု ဆႏၵအရ စီမံကိန္းမ်ားကို အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ေရး ယင္းႏွစ္ခုအၾကားတြင္ အလြန္ခက္ခဲသည့္တိုင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တစံုတရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သင့္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ လာအိုႏိုင္ငံသည္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဇယဘူရီ (Xayaburi) ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ယင္းတံု႔ျပန္မႈအေပၚ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ကလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရေကာင္းတရပ္အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ကတိျပဳထားသည့္အျပင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးရရွိေရးကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေထာက္ခံမႈ မရရွိသည့္ အေျခအေနကို ျမန္မာအစိုးရက ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားဘက္က တ႐ုတ္ၾသဇာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား လႊမ္းမိုးမႈအေပၚ သံသယႏွင့္ အစိုးရဘက္ကလည္း ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သား အစိုးရတရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံလိုမႈတို႔ကလည္း ရွိေနသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားစြာအတြင္း ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ယိုယြင္းလာေနသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဧရာဝတီျမစ္ကို ကယ္တယ္ေရး ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာမႈတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း သံုးသပ္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါ မဟာ ေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္