ျမစ္ဆံုကေပးေသာ သင္ခန္းစာ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းထားမည္ ဆိုသည့္ အသံ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီ China Power Investment (CPI) တို႔ဘက္က တုန္႔ျပန္သံမ်ား ထြက္လာခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္တံ့သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္ ဆိုလ်င္လည္း စိုးရိမ္ေလာက္ ပါသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္သူ အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အရင္းအႏွီး ဆံုးရႈံးရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းက က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ CPI ကုမၸဏီတို႔ ဘက္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအေပၚ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ဘက္က ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ေျပာဆိုမႈမွ မၾကားရဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရလိုမႈ တခုတည္းအေပၚသာ ကြက္၍ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ယခု ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကတိကဝတ္ ပ်က္သြားရၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ကတိပ်က္ သြားျခင္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈႏွင့္ တဦးအေပၚ တဦး အေလးထားမႈမ်ားပါ ပ်က္သုဥ္းသြားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလားအလာဟု မျမင္ႏုိင္ပါ။

ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မ်က္ႏွာပ်က္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တရားခံမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ဆိုးရြားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ ဟု ဆိုခ်င္သည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ မေျဖရွင္းခဲ့ရံုမက ထပ္မံ၍ပင္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား၏ ဆိုးေမြအား လက္ရွိ အစိုးရသစ္က လက္လႊဲယူခဲ့ရသည္ကို ယခု ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပႆနာက စတင္ မီးေမာင္း ထုိးျပေနၿပီျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္က ၎သမၼတအျဖစ္ တာဝန္စတင္ ယူစဥ္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္၊  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကိုု ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ခ်ျပ၍ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳရလိမ့္မည္။

ယခုလက္ရွိ က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာစုရံုးခြင့္ အဆိုကို အတည္ျပဳႏိုင္ ခဲ့သည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုသည္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္စြာ စုရံုးခြင့္အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ျပည္သူလူထုလ်င္ျမန္စြာ သိရွိႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မ်ားကို အာမခံခ်က္ ေပးလာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း အားလံုးလိုလိုမွာ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အသံကိုလည္း နားေထာင္သင့္သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိကာ စီမံကိန္းမ်ား မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ေဒသခံလူထုက သိရွိသင့္သည္။

ယခင္ စစ္အစုိးရက ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္း ေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တို႔ကို တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈဘဝမ်ား၊ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပ်က္ဆီးဆံုးရႈံး ေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ မွ်တ၍ တရားဝင္သည္။ ထို႔အတြက္ ၎ေဒသမ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလာၾကသည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးသန္းေ႒း၏ ပြင့္လင္းစြာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။

အလားတူ ကရင္နီေဒသတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေရလႊမ္းမိုး ခံရျခင္းအပါအဝင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနရာ ဖြင့္ဟေတာင္းဆိုလာေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသံကိုလည္း ၾကားေန ရပါသည္။

ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား မည္သို႔မွ် အက်ိဳး မခံစားႏိုင္ ျဖစ္ေနရသည္ကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွိသူတိုင္း ကိုယ္ခ်င္း စာႏုိင္ရမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယခုထက္ပို၍ ပါဝင္ ပတ္သက္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္၊ ဝင္ေငြထြက္ေငြ မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိခြင့္ ရွိျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ဘက္ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တခုကို အုတ္ျမစ္ခ်ေနျခင္းပင္။

သို႔မွသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ တဆက္တည္းတြင္ ျခစားမႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း၌ မဆိုထားႏွင့္ သာမန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း၌ပင္ ျခစားမႈ၊ အလြဲသံုးစားျပဳမႈတို႔ ရွိေနႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ ျခစားမႈ၊ အလြဲသံုးစားျပဳမႈတို႔ ေလ်ာ့ပါးသည္ထက္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္သည့္ တရားရံုးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိျခင္းက ဤေနရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မ်က္ႏွာမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး တေျပးညီ ရွိသင့္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေရွ႕ဆက္မမွား သင့္ေတာ့ေပ။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ ယခင္ ေရွးနည္းအတုိင္း ေျဖရွင္းဦးမည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ငါတေကာ ဆက္ေကာမည္ ဆိုလွ်င္ ပါးစပ္က ဘုရား၊ လက္က ကားယား ဆိုသည့္ စကားအတုိင္း အမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ ဆက္လက္ ကင္းမဲ့ေနေပလိမ့္မည္။ ပါးစပ္က မည္သို႔ပင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို လိုလားသည္ဟု ဆိုေနေသာ္လည္း အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပႏိုင္မွသာ အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံေသာ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ယခုလက္ရွိ အေျခအေနအရ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား ထားခဲ့သည့္ ဆိုးေမြႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရ ပူးေပါင္း၍ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေျဖရွင္းရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ယခု မ်ိဳးဆက္က တာဝန္ယူေျဖရွင္း ႏုိင္မွသာ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အေနျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ တရုတ္ႏုိင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ တဖက္သက္ အေပၚစီးမွ ေျပာဆို ဆက္ဆံေနမႈ မ်ားကိုလည္း ေရွာင္လႊဲႏိုင္လိမ့္မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခဏတာႏွင့္ ၿပီးဆံုးသြားမည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။

ယခင္မ်ိဳးဆက္ မွားခဲ့သမွ် ယခုမ်ိဳးဆက္က ခံစားေနရၿပီ။ ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ကို ေကာင္းမြန္ေသာ အေမြ လက္ဆင့္ကမ္း ထားခဲ့ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ေနာ္၊ က်မတို႔ အလုပ္စလုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္က အခ်ိန္ေကာင္းဟု ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္