ဤခရီး မေဝးေတာ့

ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ ဘက္မွ အေကာင္းျမင္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ယေန႔ ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္း အေကာင္းျမင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား ပါရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည့္ အလားအလာ ျမင္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထိုေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခ်င့္၍ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းထား ႏုိင္ေသာ္လည္း မၾကာမီ ေငြေၾကး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာ့ေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီ ေပးမႈကို ဝင္ေရာက္ ဟန္႔တားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ေျပာဆိုမႈသည္ ျမန္မာျပည္အေပၚ အတုိင္းအတာတခုအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ၿပီး ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကမၻာက ျမန္မာအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တရားဝင္ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးစား ရဦးမည္ဟု သတိေပးထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး အဆင့္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္တံ့လိုက္သည့္ ကိစၥက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ပထမဆံုးေသာ နားလည္မႈ ျပန္လည္ ရရွိလာသည့္ ေျခလွမ္းဟု ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒုတိယေျခလွမ္းကို တက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာေရးကို ၎တို႔ မိသားစုမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္းလည္း မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးရရွိထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ယခုလအတြင္း ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာျပည္ အိမ္ရွင္ ျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရးအေျဖသည္လည္း ၎၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိအေျခအေန အရ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားျမင္ေနရေသာ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားအား အင္ဒိုနီးရွားဝန္ႀကီး မလာမီ လႊတ္ေပးသင့္သည္။ သို႔မွသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာ၏ ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူေရးအတြက္လည္း ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ ေျခလွမ္း လွမ္းရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိအာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးရရွိထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး ရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသံကို နားေထာင္မည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရး ကိစၥကို အစိုးရက ထည့္သြင္း စဥ္းစားေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းအား လက္ခံလိုက္ျခင္းက သက္ေသျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအား အတည္မျပဳရ ေသးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံလိုက္ျခင္းက တိုးတက္မႈ တရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ယခုလက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕တို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား အားလံုး လုိလားသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ပိုမို ထိေရာက္ေသာ ေျပလည္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသား အေရးကိစၥမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ NLD အေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ပါတီ မွတ္ပံု တင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ား အားလံုး ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ လူစံုတက္စံု ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ယံုၾကည္ေလးစားေသာ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္လာေပမည္။ ဤခရီး မေဝးေတာ့ဟု ဆိုရန္သာ ရွိေတာ့သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္