ျမန္မာ့အေရး တ႐ုတ္ ၀င္စြက္သည္ ရွိေသာ္

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ “ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး” အၿပီး ျမန္မာ စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္နင္းမႈမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ အေရးယူ ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျပလည္ေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံက ပို၍ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပါဝင္ပတ္သက္ လာခဲ့သည္။ 

ထုိအေတာအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ထားရွိသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆတရပ္ အုပ္ဆုိင္း အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ထုိအယူအဆက ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းရွိသည္၊ ျမန္မာ့အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံ သူမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾသဇာေညာင္းႏိုင္မႈအေပၚ ပို၍ တြက္ဆထားခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆုိသည္။ 

ထုိသုိ႔ယူဆခ်က္မွာ လံုး၀ မွားယြင္းသည္။ ကံအေၾကာင္း မသင့္လွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး အယူအဆပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံက တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ပို၍ အာဏာရွိ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္မွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ သူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အစြမ္းကိုသံုး၊ မသံုး ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးဆြဲေနသည့္ ရုပ္ေသးဆရာ၊ လြဲမွားေနသည့္ အထီးက်န္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ရုပ္ေသးဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

တရုတ္ႏိုင္ငံက မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သိသိသာသာ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလာေနေၾကာင္းကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား က ေကာင္းေကာင္းသိေနၾကပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းမွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ လံုး၀ မွီခို အားထားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရး၊ တျခားေသာ အင္အားစုမ်ားကို အားကိုးအားထား ရွာႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ စစ္ေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ အလြန္အကၽြံ မွီခိုအားထားရမႈ မျဖစ္ရေလေအာင္ စီမံ လာခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး ထီးမိုး အကာအကြယ္ေပးမႈကေတာ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ဆက္လက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား အေပၚတြင္ လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾသဇာလႊမ္းေနႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤကိစၥအတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ရႈပ္ေထြး ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေဘဂ်င္းအစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူကို မက်င့္သံုးပါက စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ အခက္အခဲ ႀကံဳၾကရဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ (စစ္အစိုးရက တျခားကိစၥမ်ား မည္သို႔ပင္ စိတ္ကူးေဆာင္ရြက္ ေနသည္ျဖစ္ေစ) ေရြးခ်ယ္စရာ တျခားလမ္းမရွိေပ။ တရုတ္ကိုသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး အကာအကြယ္အတြက္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မွီခိုအားထားရလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရုတ္ႏိုင္ငံ အေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ အေနအထားသည္ ဘ၀ေပး အေျခအေနအလား ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အစိုးရက အမ်ဳိး သားေရး ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရုတ္အေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ ေဆာင္ရြက္ေနေန၊ စစ္အစိုးရ၏ တည္ၿမဲရပ္တည္ေရး အတြက္ဆိုလွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံသာ အားထားရာ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ ရွိေနသည္။ စစ္အစိုးရကို ျမႇဴဆြယ္ႏိုင္မည့္ မက္လံုး သာမက၊ စစ္အစိုးရကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ေသာ ႀကိမ္လံုးလည္း လက္၀ယ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလာေစေရးအတြက္ ဆံုးမရန္ ႀကိမ္မသံုးခဲ့သည္မွာ အေၾကာင္း ၂ ခု ရွိေန သည္။ ပထမအခ်က္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံက သူ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ေက်ာတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားပံုစံ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာမည္ကို မလိုလားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတခ်က္မွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရကို အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက “အႏၱရာယ္တရပ္” အျဖစ္ မျမင္ေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမင္လိုေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ က ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနၾက သူမ်ားအေပၚ လံုးလံုး မရႈစိမ့္ႏိုင္ပါ။ အကြဲအၿပဲမ်ားလွေသာ ႏိုင္ငံတခုတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းထားႏိုင္မည့္အေရး အတိုက္အခံ အင္အားစု မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚတြင္ တရုတ္က ယံုၾကည္မႈမရွိလွပါ။ ပို၍အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ အထီးက်န္ နာမည္ဆိုး ေနသည့္ စစ္အစိုးရအေပၚ ေထာက္ခံမႈေပးေနျခင္းျဖင့္ သူတို႔က စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကို ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ လည္း ခံစားေနႏိုင္ေသးသည္။  

သူ၏ ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္မႈကို မသံုးသည့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ ၿပီး အေမရိကန္က သူတို႔အေပၚ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည့္ ၀ိုင္းပတ္ေရးမူ၀ါဒကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၊ တျခား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာတည္ၿမဲေသာ အလုပ္ျဖစ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ခရီးမေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၎၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး ေခတ္မီေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလ၌ တျခားသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္း (အာဆီယံ) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎အေပၚ အထူး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္တခုအျဖစ္ မျမင္ေစရန္ သတိထားႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုအျဖစ္ စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳကန္မည့္အေနအထားကို တရုတ္က မလိုလားေပ။  

တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးတြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပး ရပ္တည္ခဲ့သည့္အတိုင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ပါလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႔ အတြင္း အႀကီး အက်ယ္ စိုးရိမ္ပူပန္လာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကိုလည္း ဗိုလ္က်စိုးမိုးလိုသည့္ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ျမင္လာ ၾကမည္မွာ မလြဲေပ။

ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္ေျမႏွင့္ သဘာ၀ ရင္းျမစ္ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနရာ ဤသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပို၍ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္ႏွယ္ ရွိေတာ့မည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသသပ္လွသည့္ လမ္းညႊန္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

“သင့္ခြန္အားကို ၀ွက္ထားပါ၊ အခ်ိန္ကို ေစာင့္စားပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း တခုခု ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါ” ဟူသည့္နည္းနာအတိုင္း က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက အခြင့္အလမ္းကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏိုင္သမွ် အစိုးရအားလံုးကို ထိန္းသိမ္းဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အက်ဳိး စီးပြားကို သယ္ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အစိုးရဟူသမွ်ကို ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစိုးရမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသည္၊ မလိုလားသည္ ဆိုသည္က ၎တို႔၏ အမႈကိစၥ မဟုတ္ေပ။  

သို႔ေသာ္လည္း မိမိအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္သည့္ လက္ေတြ႔၀ါဒက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း က်င့္သံုးရန္ အလားအလာ ပို၍ ပို၍ နည္းလာေနသည္။ အေၾကာင္း ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ စစ္အစိုးရအတြက္ နစ္နာဆံုးရႈံးရႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံက ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ရ ခက္သည့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ ႀကံဳေနရသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အႏိုင္ရရွိသည့္အခါ ေဘဂ်င္းအစိုးရအဖို႔ မည္သို႔ မူ၀ါဒခ်ရမည္ကို မသိႏိုင္ဘဲ ေတြေ၀ေနခဲ့ဖူးသည္။ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ကသိကေအာင့္ အေန အထား ၾကံဳခဲ့ရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူရွာရက္ဖ္” ပါကစၥတန္ စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဟု ျမင္ေန ၾကသည့္ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားခံရသည့္ အခါတြင္လည္း စစ္အစိုးရ၏ အာဏာအေဆာက္အအုံအေပၚ သူတို႔ ၾသဇာ တစံုတရာ လက္လႊတ္ရေတာ့မည္ဟု ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဆက္လက္ က်င့္သံုးသည့္ အျမတ္ထုတ္ လူလည္က်လွေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒေၾကာင့္လည္း ၎တို႔ တိုး၍ စိတ္ပ်က္ခဲ့ ၾကရျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ က်ဆံုးခန္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက အိႏၵိယသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ အိႏၵိယက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို ေထာက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဤရပ္တည္ခ်က္အေပၚ သူက ျပန္၍ ဆုတ္လာခဲ့ျပန္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ရုရွားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လွမ္းမီရန္လည္း လက္ကမ္းခဲ့ျပန္ၿပီး ဤအျပဳအမူမ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစခဲ့ရသည္။ ဤကိစၥမ်ား၏ အျမင့္ဆံုး လုပ္ရပ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ J-10 ႏွင့္ FC-1 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေနလ်က္ကပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ရုရွားႏိုင္ငံမွ MiG - 29 ဂ်က္ တိုက္ေလယာဥ္ တအုပ္ကို ၀ယ္ယူခဲ့ျပန္သည္။ 

ေဘဂ်င္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားက “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာရမႈမ်ားကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳ၍ ေန ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ကပ္လွ်က္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုေတာ့ ေလွ်ာ့တြက္၍ မေနႏိုင္ၾကပါ။ မ်ားမၾကာမီက ျမန္မာစစ္ တပ္မ်ားက 'ဟန္' မ်ဳိးႏြယ္၀င္ျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အျမား တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေျပး၀င္ခိုလႈံမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ 

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ "ေဘာ္လကန္ေဒသကဲ့သို႔ ကြဲၿပဲထြက္သြားမည့္ အေျခအေနကို အရင္းခံက်က် မေျဖရွင္းဘဲ ထိန္းရုံထိန္းထားသည့္ မူ၀ါဒ" ေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အၾကား တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားလည္း ျပန္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာ ရွိေနသည္။ ဝ ႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အေျချပဳရာ တရုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အထူး မတည္မၿငိမ္ ရွိေနသည့္ အေလွ်ာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ၎၏ အေနာက္ေတာင္နယ္စပ္တြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တိုး၍ ႀကံဳေတြ႔ရရန္ အေၾကာင္းရွိေနၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားလည္း သိသိသာသာ ပ်က္စီးနစ္နာရဖြယ္ ရွိေနသည္။  

စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ဤသို႔ လက္လႊတ္ ဆံုးရႈံးရမည့္အေရးက ပို၍ ထင္ရွားလာသလို၊ ပို၍ အလွ်င္စလို ျဖစ္လာေနသည္။ ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေအာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ၾကေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို သတ္မွတ္ေပးထားျပန္သည္။ 

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ဗိုလ္က်သည့္ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံ ပံ့ပိုး ေနသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားမ်ား က်လာရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္၍ ဆက္ဆံေနသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ႏိုင္ငံတကာ စင္ျမင့္တြင္ စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာၾကရသည္။

ဤသည္မွာ ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တိုး၍ျပသေနသည့္ ဒုတိယ အခ်က္တခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးက တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာပ်က္ဖြယ္ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တပူးတြဲတြဲ အျမင္ခံရမည့္ အေရးမွ ေရွာင္လႊဲလိုလာသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” အၿပီးတြင္ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္၊ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖူကူဒါ ယာဆူအို၊ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္း တို႔ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး လက္ငင္း အေျခအေနႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အေပၚတြင္လည္း လိုက္ေလ်ာ သေဘာတူခဲ့ရသည္။ ဤ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္နည္း သံုးခဲ့သည္ကို ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်သည္” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾကား၀င္ ညိႇႏိႈင္း ေပးခဲ့ေသးသည္။

ခ်ဳပ္၍ ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ စနစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အခန္းက႑သစ္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၎၏ အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ ၾကည့္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တာ၀န္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ကိုးကန္႔ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္မွ်သာ ေ၀းသည့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဆက္ဆံေရး ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခ အေနတြင္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၎၏ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုၾကရာတြင္ ယခုအခါ တရုတ္ႏိုင္ငံက “အခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေလ့လာေရး ေကာ္မရွင္” တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကိုးကန္႔အေရးႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။ 

အကယ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက တရုတ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပို၍ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက လက္ရွိမူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္ရန္ စိတ္မ၀င္စားေစသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစရန္ လက္စားေခ်ႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၀ါရွင္တန္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးလာမည့္ မူ၀ါဒအသစ္ႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနျပန္သည္။

ပထမလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအဖို႔ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည့္ႏွယ္သာ ရွိၿခိမ့္မည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ အေျခအေနအတိုင္း ျမန္မာ - တရုတ္ဆက္ဆံေရးသို႔ ျပန္သြား၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ပိုင္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူ အရာရွိမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမႈ ျဖစ္သည္။ 

ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားသည့္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ဖူဒန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာေရးသိပၸံမွ ေဒါက္တာ ဂ်ီယန္ ဂၽြန္ဘို က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေအရွားတိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသား သတိေပးခဲ့ရာ၌ “တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ အေရးႀကီးသည့္ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္။ အကယ္၍သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးရာ မူ၀ါဒသစ္၌ တရုတ္ကို ဖယ္ခ်န္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအဖို႔ ႀကီးစြာ အခက္အခဲေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္” ဟု ေရးသားထားခဲ့သည္။

အကယ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါကလည္း အာဆီယံအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျငင္းပယ္မည့္ အလားအလာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၎အဖြဲ႔ ကိုယ္ႏႈိက္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ယဥ္ေက်းလာေစရန္ သိမ္းသြင္းဆက္ဆံမည့္ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးမူအေပၚ စိတ္ပ်က္ ေတြေ၀ လာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက အာဆီယံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးကလည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ အာရွေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မွစ၍ ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေနခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၏ “တရုတ္ႏိုင္ငံက ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈ” အျမင္ႏွင့္ “တရုတ္ ႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ” မ်ားကို တရုတ္က စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၏ ထိတ္လန္႔တၾကား သတိေပးႏိႈးေဆာ္သည့္အျမင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာတိုးတက္ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းေၾကာင့္ "ေဒသအတြင္း အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဘက္ မညီမႈ" ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစသည္ဟု ယူဆသည္။ ဤအျမင္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ် ကစားႏိုင္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါ သူက အေမရိကန္ဖဲခ်ပ္ကိုသံုး၍ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ေျခာက္စားေနျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔၏ ထိပ္ပိုင္း အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ရွင္းလင္းေအာင္ နားခ်ႏိုင္ပါက သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ကမကထျပဳရန္ တိုက္တြန္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အထူးတလည္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစမည့္ အငယ္စား ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေရွ႕ေဆာင္သည့္အခန္းက႑ ယူေကာင္း ယူလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။(ပို၍တိတိ က်က်ဆိုရလွ်င္ ထုိသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚေရး အားထုတ္မႈကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက လက္မခံပါက ၎အား ျဖဳတ္ခ် ဖယ္ရွားေရး ျဖစ္သည္)။

အကယ္၍ ဤသို႔ေသာ စစ္တပ္အတြက္ပါ အက်ဳိးရွိႏုိင္မည့္ အနိမ့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးကိုပင္ တိုက္တြန္း၍ မရႏိုင္ပါက တရုတ္ႏိုင္ငံက 'တုတ္' ကိုလည္း သံုးေကာင္းသံုးရန္ လိုလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ၾကားေန လိုက္ျခင္းမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ “ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ”အေျခအေနကို ဆက္လက္ေထာက္ခံထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။(ဥပမာအားျဖင့္- တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ အာခံေနေစရန္ တြန္းထိုးေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္)။

ဤနည္းအားျဖင့္လည္း မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ မေအာင္ျမင္ပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ေစေရး အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပထမဦးဆံုး စတင္ လႈပ္ရွားရလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထိုင္၀မ္ကၽြန္းသို႔ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားကိစၥ၊ ဆိုင္ဘာ နယ္ပယ္တြင္ သူလွ်ဳိလုပ္ ေထာက္လွမ္းေနသည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တရုတ္ - အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနမႈမွလည္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ အစပ်ဳိးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

မင္းဇင္ေရးသားသည့္ The Case for China's Intervention in Burma ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

မင္းဇင္သည္ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းပညာရွင္ တဦးျဖစ္ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ (ဘာကေလ) စာနယ္ဇင္းပညာသင္ေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည့္ ဆရာတဦးျဖစ္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္