ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေန၀င္ခ်ိန္ နီးလာၿပီ

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ "လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး က်ဴးလြန္" ခဲ့ၿပီဟု စြပ္စြဲ ေနၾကသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္အၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကို ကူညီရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်အၿပီး ထိုကဲ့သို႔ စြပ္စဲြခံရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မုန္တုိင္းအၿပီး တလခန္႔ၾကာျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေရးေပၚအကူအညီမ်ားသည္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရသူ ဒုကၡသည္ အမ်ား အျပားထံသို႔ မေရာက္ရိွ ႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အကူအညီပစၥည္း အနည္းငယ္သာ လက္ခံ ရရိွခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔ ယာယီခိုလံႈေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားမွ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ မူရင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖိအားေပးေနသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားက ထြက္ရိွလာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနထုိင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားအား မူရင္းေက်းရြာ မ်ားသို႔ အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢတာ၀န္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ထိုသို႔အတင္းအဓမၼျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရံုးစုိက္ေနထုိင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွ တုိက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စမည္မၾကံရေသးခင္မွာပင္ အႀကီးအက်ယ္ အခက္အခဲေတြ႔ ၾကန္႔ၾကာေစခဲ့ရသည္။

လတ္တေလာေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမွ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တပ္မေတာ္သည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ သဘာ၀ကပ္ေဘးအား ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး၍ ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရိွသည္ဟု ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားကို လက္ခံရန္လိုလားေသာ ထိပ္ပုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႔အေနျဖင့္ ေခါင္းမာလြန္းလွသည့္ သူတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္ ပ်က္သြားခဲ့ၾကရေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။

အဆိုပါ ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီး ေကာလဟာလသတင္းတခုလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ သစၥာခံ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစု၀င္တို႔က ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မုန္တုိင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရသည့္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကို အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးပါ ေပ့ဟု ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားတခု က်င္းပခဲ့ၾကေသးသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရသည္ ကို စစ္အစိုးရက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကေတာ့ မုန္တုိင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံအၿပီး ပ်က္စီးရမႈမ်ားႏွင့္ လူထုအမ်ား ခံစားေနၾကရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈအတြက္ေတာ့ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ အာဏာပုိင္စိုးမႈ အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ သဘာ၀ေဘး ကင္းေ၀းရံုျဖင့္ေတာ့ ေအးခ်မ္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ယခုမုန္တုိင္းဖ်က္ဆီးလုိက္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထမင္းအိုးဟု ဆိုပါကလည္း မမွားေပ။ စပါး အဓိကထြက္ရိွရာေဒသ ပ်က္စီးသြားျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ တုိင္းျပည္အတြင္း အျခားေသာ ထပ္မံဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲတြင္း ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာျခင္းႏွင့္အမွ် ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္း၌ ေရာဂါဘယမ်ား ထူေျပာက် ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ တဆက္တည္းပင္ မၾကာခင္ကာလ၌ တုိင္းျပည္အတြင္း ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးေပၚသည့္ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မုန္တုိင္းအၿပီး တလအၾကာကာလတြင္ သက္ရွင္က်န္ရစ္ရသူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကယ္တင္ခဲ့၍ က်န္ရစ္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတို႔ကို ကူညီကယ္တင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္၏ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသ ခံလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ နာမည္ႀကီး အႏုပညာသည္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားက စားေရရိကၡာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကား ျမန္မာျပည္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထိုက္သည့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေ၀းကြာလွသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကလည္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအထိ ခရီးထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ၀ုိင္း၀န္း ကူညီၾကသည္။ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံကာ ေဒသခံလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္း ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ား လက္ခ်င္းတြဲ၍ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီၾကသည္။ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား အတူပူးေပါင္း၍ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စပါးမ်ဳိးေစ့မ်ား ကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔လူတန္းစားမ်ဳိးစံုမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို တတ္အားသေရြ႔ ကူညီေနခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားမွ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရန္ လိုေၾကာင္း၊ လယ္ထဲတြင္ေပါက္ေသာ သဘာ၀ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားႏွင့္ ဖား ငါးမ်ား ရွာေဖြစားေသာက္၍ ေနႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားပါသည္။ ကမၻာတ၀ွန္းလံုးရိွ လူပရိတ္သတ္အေပါင္းက ေတာ့ စိတ္ပ်က္စြာ ေခါင္းရမ္း၍ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ထူးေထြအံ့ၾသ ေနၾကရပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ " အခုမုန္တုိင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ မိသားကေန တင္ျပေတာင္းဆိုေနတာကို က်ေနာ္တို႔ ၾကားသိေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆြံ႔အနားမၾကားတဲ့ သူေတြ မဟုတ္ပါဖူး။ ဆြံ႔အခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရသာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကမ္းလွမ္းေပမဲ့ သူတို႔ဖက္က တုတ္တုတ္ေတာင္ မလႈပ္ပါဖူး " ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက အဆိုပါမွတ္ခ်က္ကို ေမလ ၃၀ မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အာရွလုံျခံဳေရး အစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြင္း လာေရာက္ႏိုင္ရန္ စစ္အစိုးရက ျငင္းပယ္ေနသည့္အေပၚ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အထူးစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ကယ္တင္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ျပင္သစ္ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္မာေရပုိင္နက္အနီးတြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထား၍ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပင္သစ္စစ္သေဘၤာက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားၾကရ၍ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၀င္ခြင့္မျပဳပါက ေနာက္ေၾကာင္း လွည့္ျပန္ရန္ ကိန္းဆုိက္ေနသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဆိုင္းင့ံထားေသာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထား သူ ကုလသမဂၢ ကူညီေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မၾကာခင္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ ဗီဇာရသူ အေရ အတြက္မွာ ၄၅ ဦးသာ ရိွပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အေပၚ အမွန္တကယ္ပင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ တြင္းရိွေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေရႊစစ္အုပ္စုအား ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္တန္ေပၿပီ။ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတခု ရိွေသးေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရအေပၚဆက္လက္၍ ဖိအားမ်ားေပးေနရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆက္လက္ကူညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ လည္း တသံတည္း တညီတညာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စစ္အုပ္စုကား ေရရွည္ သက္ဇိုးရွည္ႏုိင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္။

အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ မရိွေတာ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ျပည္သစ္ ကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ အြန္လိုင္း အယ္ဒီတာအာေဘာ္ Than Shwe’s Days Are Numbered ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပ ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္